zaterdag 19 september 2020
Lettergrootte

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan te downloaden

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Historie
Hoofdstuk 3 Missie, visie en strategie
Hoofdstuk 4 : Analyse
Externe factoren
1.      Relevante maatschappelijke trends
2       Overheid en organisaties
3       De regio
Interne factoren
1       De leden en de leeftijdsopbouw
2       De organisatie
3       De accommodatie
4       De financiën
SWOT-Analyse, conclusies en speerpunten
Hoofdstuk 5 : Beleid
Speerpunt 1 : Ledental, werving, behoud en opbouw
Speerpunt 2 : Sportieve doelen, opleiding en training
Speerpunt 3 : Accommodatie en bijbehorende faciliteiten
Beleidspunt 4 : Interne communicatie
Beleidspunt 5 : Samenwerking
Beleidspunt 6: Financieel beleid
Beleidspunt 7: Bestuur en organisatie
Beleidspunt 8: Commercieel beleid
Bijlage 1: Inwoners Aa en Hunze en de spreiding van tennisbanen
Bijlage 2: Samenstelling leden en contributiestructuur
Bijlage 3: Tennisverenigingen regio en hun competitiedeelname
Bijlage 4: Overdekte accommodaties
Bijlage 5: Selectietennis TV Rolde 2013
Bijlage 6: Tenniskids
Bijlage 7: Competitietennis jeugd t/m 12 jaar


Hoofdstuk 1 Inleiding

Dit beleidsplan is een logisch gevolg van de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en voordoen in onze maatschappij in het algemeen en in de sport, de gemeente Aa en Hunze en in de vereniging TV Rolde in het bijzonder.
Belangrijke maatschappelijke trends voor de sport zijn gelegen in de individualisering, vergrijzing en de invloed van de nieuwe media. Daarnaast is de invloed van commerciële sportaanbieders belangrijk geworden en gedragen de verenigingsleden zich steeds meer als consumenten.
In het huidige meerjarig beleidsplan van de KNLTB (2009-2013), met als werktitel “Passie voor tennis”, wordt de missie, visie en het landelijke beleidsplan voor de huidige periode verwoord. De bond wil, zoals de titel zegt, de passie voor de tennissport vergroten.
In 1998 is de voormalige gemeente Rolde, waarbinnen de TV Rolde de enige tennisvereniging was, gefuseerd met de Gemeenten Anloo, Gieten en Gasselte tot de nieuwe Gemeente Aa en Hunze met het gemeentehuis in Gieten. In de nieuwe gemeente bevinden zich 8 tennis-verenigingen in de dorpen Schipborg, Annen, Gieten, Gieterveen, Gasselte, Gasselternijveen, Eext en Rolde. Opvallend is dat de gemeente Rolde slechts 1 vereniging had. De gemeente is bezig om de tennisverenigingen zoveel mogelijk te privatiseren.
De TV Rolde is in het jaar 1959 opgericht en heeft in de afgelopen jaren een duidelijke verandering te zien gegeven in de omvang en samenstelling van haar ledental. Het aantal jeugdleden is aanzienlijk toegenomen en daarmee de betrokkenheid van ouders.
Werd voorheen voornamelijk de nadruk gelegd op het recreatieve karakter van de vereniging, de laatste jaren ontstaat er meer behoefte aan opleiding en prestatie. Tenslotte is de accommodatie de laatste paar jaar uitgegroeid tot een modern middelgroot tennispark met een voor de toeschouwers en leden behoorlijke horecagelegenheid. De vereniging draait met uitzondering van de tennistraining en het baanonderhoud volledig op vrijwilligers.

Terug naar inhoudsopgave

Hoofdstuk 2 Historie

Drie jaar geleden heeft de Tennisvereniging Rolde haar 50-jarig bestaan gevierd. Uit het toen verschenen jubileumboek citeren we, om de bestuurlijke geschiedenis kort weer te geven:
“Op 7 juli van het jaar 1959 kwam een klein groepje mensen bijeen na een oproep van de heer Veneboer. Men wilde de gemeente zover zien te krijgen dat er tennisbanen werden aangelegd. Aanvankelijk vond men de sport te elitair om er geld in te steken, maar in september 1961 was het zover: de banen, van een merkwaardig product triabas uit de mijnen, werden aangelegd.
In 1974 werden een kleedkamer en een kantine gebouwd en het park had inmiddels 3 gravel-banen. Dit alles onder voorzitterschap van de heer B.Ronteltap die na 13 jaar het stokje van de oprichter B.Veneboer had overgenomen. Rond het 25-jarig jubileum in 1984 had de club 430 leden en 4 gravelbanen. De accommodatie werd te klein.

De heer R.Brands was in 1987 voorzitter geworden, na 15 jaar voorzitterschap van zijn voorganger. Onder zijn leiding werd het voorstel tot privatisering en verplaatsing van het park door het bestuur afgewezen, men bleef liever in het Boerbos. In 1990 werd een nieuw clubgebouw gerealiseerd en in 1996 is het aantal gravelbanen uitgebreid tot zes.
In 2001 nam de heer J.Nooteboom de voorzittershamer over, waarmee we kunnen stellen dat we een nieuwe eeuw ingingen. Zijn voorzitterschap duurde 6 jaar en het volgende voorzitterschap van Mevr. R.Widman 2 jaar. Hiermee is de trendbreuk ook aangegeven met de lange perioden van voorgaande bestuurders, het was niet alleen een nieuwe eeuw, maar ook een nieuw tennistijdperk met andere gewoontes en wensen van de leden.
Het laatste voorzitterschap, van J.Kuil, duurde 3 jaar en leidde een duidelijke verandering in.
De kantine werd gerenoveerd en de privatisering van de accommodatie voorbereid. Daarnaast richtte het bestuur zich ook meer op opleiding en begeleiding van de jeugd. De banen werden van gravel omgezet naar een moderne baansoort, waarop het hele jaar gespeeld kan worden.”
Naast de bestuurlijke geschiedenis iets over de sportieve. In de oude situatie van de vorige eeuw werd er in Rolde op redelijk niveau getennist, waarbij de gezelligheid voorop stond en sportiviteit belangrijker was dan winnen. In de laatste paar jaren zijn de clubkampioen-schappen een echte graadmeter geworden, is de deelname veel groter en doen de spelers van de hoogste teams mee. Veel grote tennisnamen heeft TV Rolde niet opgeleverd, al kunnen Marjan Boelens uit vroeger dagen en twee meisjes van de huidige tijd, Anita Bos en Chantal Malcolm wel als plaatselijke grootheden vermeld worden. Dit beleidsplan tracht de ingeslagen weg naar een moderne vereniging gestalte te geven.

Terug naar inhoudsopgave

Hoofdstuk 3 Missie, visie en strategie

Elke organisatie, ook een tennisvereniging heeft een document als leidraad nodig. Wat willen we eigenlijk als vereniging? Hoewel een groot aantal zaken voor de hand ligt is het nuttig om ze te benoemen en een beschrijving ervan als naslagwerk te hebben. In dit hoofdstuk proberen we een omschrijving te geven van de zaken waar we voor staan, wat we ambiëren en op welke wijze we de ambities trachten te verwezenlijken. Daarbij is het van belang dat we de vereniging bezien in relatie tot de omgeving en een keuze maken uit de te bewandelen wegen om onze ambities te vervullen.

Missie

De Tennis Vereniging Rolde (TVR) wil graag:

 1. een aansprekende tennisvereniging in de regio zijn voor recreatieve- en prestatieve tennissers, van elke leeftijd en dat het hele jaar door;
 2. bijdragen aan het (spel)plezier, een juiste sportbeleving en open communicatie binnen de vereniging;
 3. een bijdrage leveren aan de belangen van haar stakeholders.

Visie

In de huidige maatschappij lijken de veranderingen steeds sneller aan ons voorbij te trekken. Ook voor sportverenigingen is het zaak om zich bewust te zijn van deze veranderingen en zich te beraden op haar rol. De TV Rolde wil een moderne vereniging zijn en zal zich daartoe voortdurend beraden op een antwoord op de maatschappelijke veranderingen.
De TV Rolde wil primair een tennisvereniging zijn voor de recreatieve tennisser in de voormalige gemeente Rolde en directe omgeving. Veel inspanningen zullen gericht zijn op het vergroten van het plezier in actieve en passieve recreatie van leden uit dit gebied.
Daarnaast streeft de vereniging een aansprekend spelniveau na op het gebied van wedstrijdtennis. Belangrijke middelen om dat te bereiken zijn:

 1. De jeugdopleiding;
 2. De mogelijkheid om het hele jaar te trainen;
 3. Een gezellige goed geoutilleerde accommodatie.

Een voldoende groot en gevarieerd ledental is een voorwaarde om het voorgaande te bereiken. Tenslotte vinden we aan belangrijke waarden te moeten bijdragen, zoals:

 1. Een plezierige mix van prestatie en recreatie.
 2. Een juiste sportbeleving met respect voor elkaar.
 3. Een goede samenwerking met alle stakeholders, ook buiten de eigen leden.

Strategie

In dit onderdeel trachten we globaal aan te geven hoe we de aangegeven doelen en ambities willen bereiken. Daartoe benoemen we de belangrijke onderdelen van het beleid, die terugkomen in het beleidsplan.

 1. Ledental, werving, behoud en opbouw
  De bovengrenzen van het ledental worden bepaald door het aantal inwoners in de regio en de capaciteit van de accommodatie. Verder wordt de continuïteit gewaarborgd door een evenwichtige leeftijdsopbouw van de leden. De ondergrens wordt bepaald door de financiële structuur. Het ledental wordt gezien als leidend in het beleidsplan vanwege de voorwaardelijke aard voor de overige doelen. Binnen de hiervoor gestelde grenzen zal de vereniging trachten zoveel mogelijk leden te krijgen. Dit onderdeel wordt uitgewerkt als speerpunt nummer 1. In feite zijn de andere beleidsonderdelen/doelen/speerpunten ondersteunend aan dit onderdeel.
 2. Sportieve doelen, opleiding en selectietraining
  Sportieve ambities worden gedeeltelijk ook begrensd door de onder 1. genoemde factoren. De uiteindelijk haalbaar geachte doelen worden in het beleidsplan aangegeven. Indien talentvolle tennissers van buiten de voormalige gemeente Rolde lid willen worden, zal dit worden gefaciliteerd. De grenzen van de regio worden dan door de aspirant-leden zelf bepaald. Geld zal echter nooit worden aangewend om de keuze voor de TV Rolde te beïnvloeden. Vanwege het belang dat aan dit onderdeel wordt toegekend krijgt het de kwalificatie speerpunt nummer 2.
 3. Accommodatie en bijbehorende faciliteiten
  De huidige accommodatie kan als modern worden gekarakteriseerd. Hierbij moet dan wel rekening worden gehouden met de status van de vereniging: landelijk gezien een middelgrote vereniging, in de regio een grote vereniging. De ambities om de accommodatie nog te verbeteren worden begrensd door te verwerven extra inkomsten buiten de contributie.
  Twee belangrijke ambities zijn het verbeteren van de horeca-accommodatie en de jaarrond-mogelijkheden om te tennissen. Een mogelijke overdekking van banen zal in overweging worden genomen als de financiering buiten de verantwoordelijkheid en risico van de vereniging plaats vindt. Dit onderdeel wordt uitgewerkt als speerpunt nummer 3.
  De KNLTB geeft aan dat met verlichting 90 leden per baan de grens is.
 4. Interne Communicatie
  In het huidige tijdperk is de digitale communicatie in grote verscheidenheid in opkomst.
  Een goede website met moderne toepassingen is een absolute noodzaak. Gebruik van sociale media en interactieve platforms wordt noodzakelijk om de informatie toegankelijk te maken voor de leden van de toekomst. Ook voor de toepassing van aanverwante technologieën voor het clubmanagement dient de vereniging open te staan. Hoewel niet aangemerkt als speerpunt is het onderdeel in rangorde het eerste beleidspunt na de 3 speerpunten en zal op korte termijn de website worden aangepast. Het bestuur zet alle middelen in om een open tweezijdige communicatie te bevorderen.
 5. Samenwerking
  Beoogde samenwerking zal te allen tijde moeten leiden tot een versterking van de positie van de TV Rolde en tot een win-win situatie met de partners. Als belangrijkste samenwerking wordt die met tennisverenigingen in de periferie van de huidige regio gezien. Op het gebied van samenwerking met andere (sport)organisaties zal TV Rolde geen eigen initiatieven ontwikkelen. Samenwerking met commerciële partijen, bijvoorbeeld ter versterking van de financiële mogelijkheden, wordt getoetst op het belang voor de vereniging als geheel.
 6. Financieel beleid
  Het ultieme doel is het voortbestaan van de geprivatiseerde vereniging te waarborgen. Verder zullen de geformuleerde verenigingsdoelen voorzien moeten zijn van een financiële begroting. De jaarlijkse exploitatiebegroting is een belangrijk instrument voor de afstemming van de wensen op de mogelijkheden. Bestaande en te vormen reserves moeten een vooraf geformuleerd doel en bestemming hebben en de doelen moeten op hun haalbaarheid en acceptatie door de leden worden getoetst.
 7. Bestuur en organisatie
  Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers, evenals de commissieleden. Professionele krachten zullen niet ten laste van de vereniging mogen komen, tenzij het gaat om noodzakelijke werkzaamheden waarvoor geen vrijwilliger is te vinden. Voorbeeld is het (wekelijkse) onderhoud van de banen. Afwijkingen van de situatie zullen alleen worden toegestaan als de activiteiten zich zelf kunnen bedruipen en zijn getoetst aan de belangen van de vereniging als geheel. De trainingen worden verzorgd door een externe tennisschool. Hiermee zullen schriftelijke afspraken gemaakt worden. Het bestuur stuurt de commissies aan en heeft voor elk beleidsterrein een verantwoordelijk lid of wijst daarvoor in voorkomende gevallen iemand aan. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid.
 8. Commercieel beleid
  In de huidige structuur bestaat het commercieel beleid uit de activiteiten van de sponsor-commissie, die zich bezig houdt met werven van sponsors en adverteerders in het clubblad.
  Het gedrukte medium wordt met ingang van 2013 opgeheven. Huidige sponsors krijgen als tegenprestatie een bord in de kantine of een doek langs de baan. Met betrekking tot de doeken wordt een beleid voorgestaan waarin de doeken moeten passen bij de aankleding van de baan, dus niet te opvallend. Binnen het huidige beleidsplan, met mogelijk meer ambitieuze doelen, gecombineerd met het bestaande gematigde contributiebeleid is het noodzakelijk externe inkomstenbronnen aan te boren. Hiervoor zal de opdracht aan de betreffende commissie worden uitgebreid, de naam worden veranderd en worden gezocht naar een uitbreiding van de inkomstenbronnen als de geformuleerde ambities dat nodig maken.

Terug naar inhoudsopgave

Hoofdstuk 4 : Analyse

Externe factoren

1.  Relevante maatschappelijke trends

Onze moderne maatschappij kenmerkt zich door een groot aantal trends en veranderingen. In deze analyse benoemen we slechts de voor ons belangrijkste ontwikkelingen.

 1. Vergrijzing en ontgroening
 2. Algemeen bekend is de invloed van de babyboom generatie. De geboortegolf van na de tweede wereldoorlog levert nu een zelfde golf aan 55-plussers. Drenthe krijgt als provincie het sterkst te maken met vergrijzing.
  Gecombineerd met de verlaging van het kindertal per gezin, geeft dit een belangrijke oorzaak van het relatief toenemen van het aantal oudere senioren. Zie o.a. bijlage 2, onderdeel 2 voor de situatie bij TV Rolde. Krimp lijkt voorlopig niet aan de orde in Rolde.
 3. Welvaart, gezondheid en individualisering
  De combinatie van deze drie factoren heeft ertoe geleid dat zowel de jeugd als de ouderen meer zijn gaan sporten. Voor de jeugd geldt zelfs dat men in tijdnood komt als men meer dan 1 sport bedrijft. Ouders zijn voortdurend in de weer om de jonge kinderen van de ene naar de andere vrijetijdsbesteding te brengen.
  Voor de volwassen werkende sporter geldt dat intensieve sportdeelname onder druk staat door de vele verplichtingen die men heeft of ervaart.
  Samen met de oudere sporter kiest de volwassen sporter vooral op grond van sociale en gezondheidsaspecten. Daarnaast is de individuele keuzevrijheid veel belangrijker geworden, men consumeert als het ware de sport.
 4. Commercie, de nieuwe media en informatisering
  De eerder genoemde ontwikkelingen hebben geleid tot een veranderd consumentengedrag waar ook de georganiseerde sport mee te maken heeft. Echter het zijn vooral de commerciële sportaanbieders die het snelst op de veranderende wensen kunnen inspringen en er hun aanbod op afstemmen. Een kentering in dit verband lijkt de rol van de commerciële tennishallen. De ontwikkeling van winterharde buitenbanen en het in eigen beheer plaatsen van luchthallen houdt de tennisser steeds meer op de eigen verenigingsbanen, ook in de winter. De nieuwe media en bijbehorende technologie lijken momenteel nog niet van doorslaggevend belang voor het voortbestaan van de sportverenigingen. In de nabije toekomst zal een moderne vereniging er niet meer zonder kunnen. De moderne sporter zal het als een belemmering ervaren als hij/zij niet rechtsreeks via de p.c. of de telefoon kan communiceren. De toepassingen zullen steeds uitgebreider worden.

2.  Overheid en organisaties

Maatregelen van zowel de landelijke- als de lokale overheid hebben invloed op het beleid van de sportverenigingen.
Landelijk zien we een groot aantal maatregelen op ons afkomen. Sportverenigingen moeten voldoen aan eisen m.b.t. kantinebeleid, aansprakelijkheid bestuur en vrijwilligers, begeleiding van jeugd, brandveiligheid en nog veel meer. Per 1 januari 2013 wordt het horecabeleid gedelegeerd aan de gemeenten, evenals de handhaving.

Lokaal is er een trend om verenigingen meer verantwoordelijkheid te geven, ook in financiële zin. Zo heeft de Gemeente Aa en Hunze alle sportverenigingen de gelegenheid geboden om zoveel mogelijk de accommodaties in eigendom te verkrijgen. Uiteraard is een belangrijke achterliggende gedachte die van kostenbesparing voor de gemeente. Het gevolg is echter dat de vereniging een grotere financiële verantwoordelijkheid te dragen krijgt.
Bij goed geleide verenigingen kan het een voordeel zijn voor beide partijen, bij andere wellicht tot een uiteindelijke opheffing of noodzakelijk bijspringen door de Gemeente leiden.
De KNLTB is de overkoepelende sportbond voor de tennissers. De tennisbond telt ongeveer 660.000 leden in 2012 en is daarmee de tweede bond van Nederland. Er is de laatste jaren een geleidelijke teruggang in het aantal leden van 1-2% per jaar. De bond kan in het algemeen gekarakteriseerd worden als een grote goed, maar centraal geleide organisatie met echter ook de bureaucratische eigenschappen van dien. Waarschijnlijk uit kostenoverwegingen, is men bezig de regiokantoren in fysieke zin op te heffen en te centraliseren. Ook wenst men een eigen landelijk centrum, zoals de KNVB heeft, te realiseren. Voor de verenigingen heeft men een goede begeleiding en organisatie gerealiseerd. Gevolg is echter ook dat men als vereniging moet voldoen aan gestelde eisen met betrekking tot competitiedeelname, organiseren van toernooien en alle andere door de bond georganiseerde activiteiten.
De bondsafdracht is ongeveer € 15,00 per lid per jaar. Een en ander heeft een behoorlijke verhoging van de bestuurlijke last van verenigingen tot gevolg.

3.  De regio

In bijlage 1 en 3 is een overzicht gegeven van de tennisverenigingen in de Gemeente Aa en Hunze. De regio in enge zin wordt gevormd door het dorp Rolde en in mindere mate de dorpen in de voormalige gemeente Rolde. De TV Rolde ligt aan de rand van de gemeente en is daarmee niet een voor de hand liggende vereniging om een centrale rol in samenwerkings-verbanden binnen de Gemeente te spelen. De situering van de andere tennisverenigingen heeft te maken met de historische achtergrond, de vroegere fusiegemeenten en de grootte van de bevolkingskernen met hun verzorgingsgebied. Bij een uitbreiding van de regio, de regio in brede zin, kunnen ook de plaatsen Assen, Vries, Zuidlaren en Borger ertoe gerekend worden. Assen, op ongeveer 5 km. gelegen, is het eerstaangewezen grotere centrum als het gaat om winkelen, uitgaan en middelbare school bezoek. Voor hoger beroepsonderwijs en universitaire opleidingen ligt Groningen het dichtst bij. Het voorgaande is vooral bedoeld om een indruk te geven van de mogelijkheden om de jeugd bij de vereniging te houden of om een rol te spelen in mogelijke ambities op het gebied van opleiding en prestatieniveau.
Uit de bijlage blijkt dat de TV Rolde de grootste tennisvereniging is in de gemeente Aa en Hunze en zelfs in de uitgebreide regio groot genoemd kan worden. Alleen Zuidlaren en de Hertenkamp in Assen hebben meer leden.

Noord-Drenthe is een vanouds agrarisch gebied, dat zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld tot een toeristisch aantrekkelijke regio. Belangrijkste topics zijn het Beek- en Esdorpen Landschap Drentsche Aa en de recente vestiging van het ambitieuze park Hof van Saksen, dat onlangs een succesvolle doorstart heeft gemaakt.
Rolde is een van oorsprong agrarisch dorp dat sterk heeft geprofiteerd van de ligging ten opzichte van Assen bij de komst van de NAM. De samenstelling van de bevolking is dan ook een harmonieuze mix van oorspronkelijke Drenten en een scala aan import. Er zijn veel moderne en luxe nieuwbouwwijken gerealiseerd en er komen veel ouderen uit de omgeving in Rolde wonen.
Met de trend van centralisatie verdwijnen veel kleinere organisaties uit het dorp zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en andere historisch gewortelde bedrijven en organisaties. Blijven over de middenstand en de ondernemers met kantoor aan huis.
Deze veranderingen hebben invloed op de mogelijkheden van de uitbreiding van commercieel getinte activiteiten van de TV Rolde.
Hoewel deels horend bij de interne factoren, is het nuttig om de positie van de tennissport ten opzichte van de andere sporten en activiteiten in Rolde hier te bespreken. In rangorde is tennis de vijfde sport als het gaat om beoefenaren. Fietsen, fitness en zwemmen zijn de belangrijkste sporten, maar worden veelal niet georganiseerd beoefend. Voetbal en tennis zijn de 4e en 5e sport en worden in clubverband beoefend. Groeiende concurrentie wordt ondervonden van hardlopen en in onze omgeving fietsen als ultieme individuele sport die ook nog eens flexibel is en als zeer goed voor de gezondheid wordt ervaren. Hockey neemt een belangrijke plaats in als gezellige teamsport voor het gezin en golf is de opkomende statussport voor ouderen als vervanging van de plaats die tennis vroeger innam. In Rolde is geen hockeyvereniging, maar heeft de voetbalvereniging Rolder Boys en handbalvereniging Unitas een belangrijke plaats in gezinsverband. Oudere leden stappen wel over van tennis naar golf. Het aantal golfclubs in de omgeving is de laatste jaren toegenomen (Assen en Gasselte).

Terug naar inhoudsopgave

Interne factoren

1  De leden en de leeftijdsopbouw

In Nederland geeft de KNLTB aan, vindt een stabilisering zo niet een lichte teruggang van het aantal tennissers plaats. Nederland telt in 2012 ongeveer 1,6 mln. mensen die tennissen, met als criterium ongeveer 1x per maand. Van deze 1,1 mln. zijn 660.000 lid van een vereniging, aangesloten bij de KNLTB. Als we deze gegevens vergelijken met de situatie in Rolde zien we een relatief gunstig beeld: bijna elke potentiële tennisser is lid als we uitgaan van vergelijkbaarheid met de landelijke situatie. Als we daarbij ook nog in aanmerking nemen dat Nederland internationaal gezien een zeer hoge tennisdichtheid heeft, zitten we met ons ledental tegen de grenzen van het bereikbare op basis van de bevolkingsomvang.
Het aandeel van jeugdleden bij de TV Rolde ligt enkele procenten beneden de landelijke cijfers. Het geringe aandeel van de groep 18-35 jaar komt overeen met de landelijke cijfers.

Zie bijlage 2, onderdeel 2.

2  De organisatie

De TV Rolde heeft qua aantallen een goede bezetting van de bestuursfuncties, de commissies en de overige vrijwilligersfuncties. Er wordt gestreefd naar een platte organisatie, waarbij elk bestuurslid verantwoordelijk is voor een deel van de activiteiten, die in commissies worden vorm gegeven.

In KNLTB termen kan de vereniging tot op heden gerekend worden tot de klassieke verenigingen. De verenigingen richten zich puur op tennis, hechten aan traditionele waarden en de activiteiten worden aangeboden door leden waardoor er een sterke sociale binding is. Men heeft geen of weinig samenwerking met externen en richt zich niet op nieuwe doelgroepen, andere sportvormen en commerciële activiteiten als kinderopvang.

3  De accommodatie

De tennisaccommodatie is onlangs volledig aangepast en veranderd in een winterharde accommodatie van 6 tennisbanen met tennisrood als ondergrond. De vereniging hoort daarmee bij de bijna 80% van de verenigingen die ook in de winter tennisactiviteiten aanbieden. Uitbreiding van het aantal banen is moeilijk te realiseren. Een nieuwe oefengelegenheid biedt de kinderen de mogelijkheid om zelf te oefenen en te spelen.
Naast een glijbaan en tafeltennistafel zijn er geen attributen voor kinderen.
Ook de aankleding van het terrein is gemoderniseerd en de toegang beveiligd met een pasjessysteem. Alleen leden kunnen het terrein betreden. De kleedkamers zijn voldoende groot, eenvoudig maar efficiënt.
De kantine is relatief nieuw en modern, maar niet erg groot. Zowel boven als beneden kan men op een terras naar de wedstrijden op baan 1 en 2 kijken. De andere banen liggen in het verlengde, waardoor de afstand te groot wordt om de wedstrijden goed te zien.
De verlichting zal op termijn vervangen moeten worden door een systeem met hogere lichtopbrengst en lagere energiekosten. Hiervoor is inmiddels een begin gemaakt met een voorziening.
De aanpassing van de accommodatie heeft geleid tot een veel grotere bezetting van de banen, vooral in de winterperiode.
De locatie van de tennisbanen is, zoals meestal, de rand van het dorp. In ons geval een situering naast de voetbalvereniging. De voordelen van de locatie liggen in het feit dat er een natuurgebied pal naast de banen ligt en het feit dat er geen bewoners in de directe omgeving zijn. Benutting hiervan geeft mogelijkheden voor groepsactiviteiten. Nadeel is de lange toegangsweg vanaf de parkeerplaats en het feit dat een horecafunctie buiten het tennis niet aantrekkelijk is.

4  De financiën

Financieel gezien kent de vereniging op dit moment weinig problemen. De aanstaande privatisering is voor de gemeente aanleiding geweest om het park op haar kosten te moderniseren om het daarna over te dragen aan de vereniging. Dit laatste moet nog geformaliseerd worden. Het verdient aanbeveling om de lange termijn gevolgen van het op eigen benen staan goed te analyseren. Reserveringen en voorzieningen voor komende uitbreidingen of uitgaven voor onderhoud zullen zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. Per voorziening/reserve moet doelstelling en duur vooraf worden besproken. Binnen het huidige bestuur is de expertise daarvoor aanwezig, maar het moet een punt van aandacht in de toekomst blijven.
Omdat de vereniging zelfs binnen het district Drenthe een lage contributiestructuur heeft, zullen toekomstige ambities, eventueel voortvloeiend uit dit beleidsplan nauwkeurig financieel onderbouwd moeten worden. Zie bijlage 2, onderdeel 4.

SWOT-Analyse, conclusies en speerpunten

Uit de hiervoor beschreven factoren kunnen we aan de hand van een overzicht van de sterke punten en de kansen de meest voor de hand liggende aandachtspunten van het toekomstige beleid formuleren. Uiteraard rekening houdend met de eveneens geformuleerde beperkingen zoals aangegeven in de zwakke punten en bedreigingen.
In een matrix geven we kort de onderdelen weer, waarna we de combinatie van de kansrijke mogelijkheden omschrijven. De uitwerking daarvan wordt beschreven in een aantal beleids-speerpunten en andere beleidsonderdelen.

Overzicht

Sterke punten Zwakke punten-beperkingen
 1. Banen, all weather, jaar rond mogelijkheden tot spelen.
 2. Staat van onderhoud van de gehele accommodatie, inclusief gebouw.
 3. Ligging van de accommodatie in natuurgebied en buiten de bebouwde kom.
 4. Aanwezigheid gekwalificeerde tennisschool (Lemstra).
 5. Lage contributiestructuur
  zie bijlage 3.
 6. Gezonde financiële situatie op de korte termijn.
 7. Goede organisatie
  bestuur en vrijwilligers.
 8. Hoge participatiegraad leden
 9. Aanwezige toeristen in de omgeving.

 

 1. Geen uitbreiding huidige aantal banen mogelijk. Aantal banen: 6.
 2. Bevolkingsomvang van de oude gemeente Rolde( 6500). Verzorgingsgebied in enge zin.
 3. Afwezigheid scholen voor voortgezet onderwijs.
 4. Gering aantal basisscholen: Rolde, Grolloo en Ekehaar.
 5. Ligging van de accommodatie. Afgelegen voor kleine kinderen.
 6. Relatie met de huidige tennisschool. Er is geen meerjarencontract.
 7. Financiële situatie op langere termijn. Extra ambities niet uit contributies te betalen.
 8. Klassiek beleid van het bestuur, zie interne factoren punt 2.
Kansen Bedreigingen-beperkingen
 1. Samenstelling van de bevolking, socio-economisch.
 2. Aantrekkingskracht op de jeugd in de bredere regio. Verzorgingsgebied in brede zin.
 3. Verbetering en uitbreiding horeca en toeschouwersfaciliteiten.
 4. Verbetering winteraanbod, al of niet in de vorm van overkapping.
 5. Mogelijkheden tot aanbod van breed scala aan sportieve activiteiten b.v. tenniskampen.
 6. Mogelijkheden tot aanbod van commerciële activiteiten.
 7. Aanwezigheid Hof van Saksen 3 km.
 8. Overgang naar vereniging met innovatief beleid.
 9. Privatisering.
 1. De trek naar andere teamsporten als voetbal en handbal voor de jeugd.
 2. Trek naar individuele sporten en golf van de volwassenen en ouderen, zie externe factoren punt 3.
 3. Vertrek jeugdleden na voltooiing middelbare school.
 4. Huidige recessie.
 5. Vertrek jonge jeugd door inhoud lessen en beperkte aanwezigheid op de baan.

Conclusies

Uit de matrix kunnen conclusies worden getrokken voor de beleidsinzet.
Enerzijds zien we een aantal beperkingen en bedreigingen:

 • Zo lijkt het dat de begrenzing van het aantal leden gegeven wordt door de bevolkings-omvang van de regio in enge zin. Op basis van de landelijke gegevens is het aantal tennissers in Rolde reeds hoog te noemen. Het aantal banen staat een ledental tussen de 500-550 toe. De concurrentie van andere sporten zal toenemen.
 • Met betrekking tot de rest van de accommodatie geldt het zelfde: uitstekend voor de huidige situatie, maar beperkt voor een overgang naar een innovatieve vereniging.

Anderzijds zijn er kansrijke mogelijkheden aan te wijzen:

 • De huidige accommodatie, ligging en organisatie lenen zich voor een verbetering van een gericht beleid op doelgroepen, zowel in de omgeving Rolde als daarbuiten.
 • De jeugdopleiding kan met een gerichte aanpak verbeterd worden, waardoor een aantrekkingskracht op de regio in brede zin kan ontstaan.
 • Jeugdkampen en toernooien voor de regio in brede zin, in de zomer, kunnen het imago verbeteren en daarmee de aantrekkingskracht in de regio.
 • Senioren en junioren van de omliggende verenigingen kunnen met een winterabonnement en bijpassende activiteiten in de winter worden gestimuleerd het jaar rond te spelen bij TV Rolde.
 • Contact met externe organisaties als Hof van Saksen en andere bedrijven kunnen leiden tot een verhoging van de inkomsten buiten de contributie. Hiertoe moeten voor deze bedrijven en organisaties op maat gemaakte activiteiten worden ontwikkeld.
 • Tenslotte, bij een overkapping van de accommodatie in de winter en een verbeterde horeca- en toeschouwersaccommodatie, gecombineerd met de wil een innovatieve vereniging te worden, kunnen er meer inkomsten worden gegenereerd. Hierbij is een substantiële voor-investering noodzakelijk.

Algemeen kan gesteld worden dat de TV Rolde het in de huidige situatie als klassieke vereniging zeer goed doet. Er zal op enkele punten nog verbetering mogelijk zijn, maar het vasthouden van het huidige niveau van leden en voorzieningen kan alleen met een continuering van de bestaande inzet van vrijwilligers.
Bij een substantiële verandering van bestaand beleid naar meer mogelijkheden voor de tennisser, andere doelgroepen en samenwerking met externen is er kans op groei van de vereniging, zowel in ledental als opbrengsten. Deze ontwikkelingen vergen een meer bedrijfsmatige aanpak en innovatief beleid. Dit levert echter ook een heel ander risicoprofiel op.
De belangrijkste beleidskeuzes worden in het volgende hoofdstuk als speerpunt opgenomen.

Terug naar inhoudsopgave

Hoofdstuk 5 : Beleid

Bij dit onderdeel aangekomen gaat het om de beschrijving van het bestaande beleid, de mogelijkheden tot nieuw beleid en de concrete plannen. Plannen maken is niet zo moeilijk, het gaat om de succesvolle uitvoering. We zullen trachten in dit hoofdstuk een beschrijving te geven van de beleidsterreinen en welke activiteiten daarbinnen al uitgevoerd worden
Daarna geven we de mogelijke nieuwe activiteiten( intenties) aan op basis van de SWOT-analyse.
Een deel van deze mogelijkheden zal eerst onderzocht moeten worden op de wenselijkheid en haalbaarheid. Tenslotte worden de bestaande concrete plannen, waarvan we denken ze in deze planperiode zijn uit te voeren, beschreven met bijbehorende doelen en zo mogelijk vereiste middelen en tijd. De omschrijving van de doelen wordt in de uitvoeringsplannen zo concreet mogelijk weergegeven. In dit plan zullen de doeleinden overwegend globaal en indicatief zijn.
De planning horizon wordt in dit meerjarenplan gesteld op 5 jaar. Tussentijds kan herijking plaatsvinden.

Speerpunt 1 : Ledental, werving, behoud en opbouw

Gezien de omvang van de bevolking van Rolde is het aantal leden groot te noemen.
Dat betekent dat uitbreiding van het aantal leden een grote inspanning vergt. Zelfs behoud van het ledental zal niet zonder inspanning gaan. Voor de jongste jeugd tot en met 12 jaar is het aantal leerlingen van de basisschool bepalend. Rolde kent maar 1 basisschool, verder zijn in Grolloo en Ekehaar nog basisscholen aanwezig.
Een overzicht van de leden naar woonplaats geeft wellicht mogelijkheden tot een gerichte werving. Zie bijlage 1. Het aantal leden tussen 13 en 18 jaar is 36 en dat is 9 %. Tussen 18 en 35 jaar slechts 30 leden, dat is 7,5 %. Zie bijlage 2, onderdeel 2
In de leeftijdscategorieën 35-55 jaar en ouder dan 55 jaar zijn de meeste leden te vinden, respectievelijk 154 is 39 % en 123 is 31 %. Dit is overeenkomend met het landelijke beeld en Drenthe is de meest vergrijzende provincie. Het begrip “drentenieren” is niet zomaar ontstaan.
Als we kijken naar de verdeling naar sekse, zien we een evenwichtige situatie. De animo van de basisschoolleerlingen is wellicht wat minder in evenwicht. Omdat in speerpunt 2 vooral de technische aspecten van de ledenbegeleiding naar voren komen, zullen we hier de situatie beschrijven die erop gericht is de leden te werven en te behouden en spelplezier te laten beleven. De commissies zorgen in belangrijke mate voor het imago van de vereniging. De vereniging kent de volgende commissies:

 • De jeugdcommissie, die zich vooral bemoeit met de jongere jeugd en enkele activiteiten voor de jeugd in recreatieve zin. In het eerste onderdeel van dit speerpunt worden de plannen beschreven. Nieuwe jeugdleden komen in aanmerking voor een lessubsidie.
 • De technische commissie, neemt vooral de verantwoordelijkheid voor de speltechnische verbeteringen en begint globaal haar bemoeienis bij de leeftijd vanaf 10 jaar. Er is een overlap met de jeugdcommissie op onderdelen. Uitgebreide beschrijving van de plannen in speerpunt 2.
 • De toernooicommissie, zet zich in voor de hele vereniging waar het gaat om het aanbieden van een compleet pakket aan toernooien, zowel club/ als open toernooien. De beschrijving vindt plaats aan het eind van dit speerpunt.
 • De parkcommissie, die aan bod komt in speerpunt 3.

De hiervoor genoemde commissies kennen een voorzitter die tevens lid is van het bestuur. Daarnaast kennen we nog de toss-, clubhuis- en p.r.commissies die geen rechtstreekse verantwoordelijkheid in het bestuur hebben.
Ledenwerving betekent voor de TV Rolde maatwerk gericht op specifieke doelgroepen.

De basisschool: leeftijd 4 t/m 12 jaar

De activiteiten voor deze groep worden aangeboden door de jeugdcommissie. Om de jeugd kennis te laten maken met de tennissport wordt jaarlijks schooltennis voor groep 4 van de basisschool Jan Thiesschool en de groepen 4 van de basisscholen in Grolloo en Ekehaar georganiseerd met daarnaast nog diverse activiteiten in samenwerking met de sportcombinatie-functionarissen van de gemeente Aa en Hunze. Uit deze kennismaking en natuurlijk de aanwas via de jonge ouders die al tennissen, bestaat de werving gericht op deze doelgroep.
Om de kinderen vast te houden, worden nog enkele activiteiten in de zomer georganiseerd:

 • In het voorjaar voor alle jeugdleden het Boerbos toernooi.
 • De jeugdtoss met een gericht thema, 4 keer per jaar voor alle jeugdleden tot en met 12 jaar en 2 keer per jaar voor de oudere jeugd van 12 tot en met 17 jaar.
 • Broodje knakworsttoernooi in februari.
 • Rood, oranje en groen recreatieve clubkampioenschappen in juni.
 • De jeugdclubkampioenschappen volgens KNLTB richtlijnen in september.
 • Familietoernooi in november.
 • Verrassingsactiviteit niet gerelateerd aan tennis, ter afsluiting van het seizoen.

De jeugdcommissie heeft zich in de afgelopen jaren behoorlijk ingespannen en veel activiteiten ontplooid. Het resultaat is geweest, een behoorlijke instroom van jonge jeugd van de basisschool. Daarnaast kenden we het geluk van veel enthousiaste tennisouders waarvan de kinderen ook zijn gaan tennissen.

Intenties
Het beleid voor de toekomst gericht op deze doelgroep kan bestaan uit :

 • Intensivering van de contacten met de Jan Thiesschool.
 • Uitbreiding van de activiteiten naar de basisscholen in Grolloo en Ekehaar.
 • Intensivering van groepsactiviteiten: naar een hogere frequentie.
 • Aanstelling van een specifieke trainer-trainster voor deze jeugd.
 • Intensivering van contacten met de sportcombifunctionarissen van de gemeente Aa en Hunze.
 • Tenniskidsvereniging worden ter verbetering van het speelplezier van jonge jeugdleden en vasthouden van deze groep bij de vereniging.
 • Uitbreiding van activiteiten gericht op het groepsgevoel, bijvoorbeeld een tenniskamp in de zomervakantie.

Concrete plannen

 • Deelname aan het door de KNLTB aangeboden programma Tenniskids. Begin 2013 is er een bijeenkomst in Staphorst over (30 januari 19.30 uur).

Doelstellingen

 • Meer jonge kinderen, met name meisjes aan de vereniging binden.
 • Het groepsgevoel annex teambuilding benadrukken in activiteiten.
 • Meer kinderen laten doorstromen naar het selectietennis en competitietennis voor de jeugd.
 • Vanuit de trainingen jonge kinderen enthousiasmeren voor het spelen van competitietennis in het voor- en najaar in de rood, oranje, groen en gele competitie.

Het aandeel deelnemers in deze competitie moet vergroot worden, teneinde ervoor te zorgen dat deze kinderen ook doorstromen in het selectietennis.

 • Tenniskids in 2013 introduceren bij de TV Rolde.
 • Duidelijke afbakening maken tussen de taken en verantwoordelijkheden van de jeugd-, toernooi- en technische commissie.

Selectietennis: leeftijd 10-17 jaar en evt. hoogste team(s)

Dit onderdeel komt technisch inhoudelijk aan de orde in speerpunt 2, de technische commissie is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering. In dit speerpunt 1 gaat het vooral om de wervingsaspecten en de voorwaarden die de werving mogelijk maken. Het is de leeftijd waarin groepsaspecten en vrienden een belangrijke rol spelen. Op de basisschool zijn veel kinderen nog lid van twee sporten. Na de basisschool wordt vaak gekozen voor 1 hoofdsport.
Dit heeft consequenties voor het beleid. Voor de jongere groep, die nog op de basisschool zit dienen andere activiteiten te worden ontplooid dan voor de groep boven 12 jaar. Voor de jongste groep moet aansluitend op het tenniskidsprogramma vooral aandacht aan het groepsgebeuren worden besteed.
Bij een goede jeugdopleiding met resultaten in sportief opzicht ontstaat een aanzuigende werking op de bredere regio. Daardoor kan een soort sneeuwbaleffect tot stand gebracht worden. Indien met behulp van speerpunt 2 het niveau van de jeugd en de eerste teams toeneemt zullen selectiespelers langer bij de club blijven en andere spelers wellicht lid worden. Kort gezegd de aantrekkingskracht van succes. Zie verder voor de weergave van intenties en concrete plannen de selectietennisser en het jeugdbeleid.

Doelstellingen

 • Jeugd plezier laten beleven aan prestatietennis.
 • Jeugd blijvend binden aan de vereniging, ook na bereiken van de seniorleeftijd.
 • Aantrekken van talentvolle jeugd uit de regio.

Senioren en algemeen

In speerpunt 2 staat beschreven hoe we de aanwezige leden kunnen motiveren en ondersteunen  bij de verbetering van hun tennisvaardigheden. Dit is belangrijk om de leden vast te houden. Immers naast nieuwe leden kennen we ook afhakers, die vonden bij de vereniging niet wat ze zochten. De jongste groep 18-35 jaar is het moeilijkst te werven. Het is al belangrijk dat de leden in deze leeftijdsgroep bij de vereniging betrokken blijven. Een dubbel belang van deze groep en de volgende van 35-55 jaar is dat ze als enthousiaste tennisouders ook tenniskinderen meebrengen.
In het algemeen wordt de werving in de leeftijd 18-55 jaar als moeilijk ervaren. Deze groep kan al of niet incidenteel bereikt worden door middel van acties en op hen gericht activiteiten.

Behoud van leden
De huidige activiteiten van de vereniging zijn vooral gericht op het vergroten van het plezier van de bestaande leden en daarmee op het behoud van diezelfde leden. Het betreft naast de reeds genoemde activiteiten van de parkcommissie, de jeugdcommissie en het in speerpunt 2 beschreven selectietennis de activiteiten van:

 • De toernooicommissie die de club- en open toernooien organiseert. Met de open toernooien wordt vooral het imago van de vereniging verbeterd. In 2013 wordt een open dubbeltoernooi aan de kalender toegevoegd.
 • De toss-commissies die voor de verschillende senioren op maandag, woensdag, vrijdag en zondag recreatieve tossen organiseert.
 • De clubhuiscommissie die zorgt voor de gezelligheid en de aanwezigheid van barmensen. Hiermee komen we op een potentieel gevaar voor de vereniging. Het zijn de clubleden die de bezetting verzorgen. Men heeft een reserveteam dat tegen betaling bardiensten overneemt. Desondanks komt het voor dat er onvoorzien geen dienst aanwezig is. Verder is de kantine alleen open op tijden dat het voorzienbaar nuttig is. Momenteel springt de commissie in bij problemen door afzegging of bij niet voorziene behoefte aan bezetting. Deze situatie legt een te grote druk op de leden van de commissie. Tijdens de wintercompetitie is op bepaalde dagen de kantine geopend. Het bestuur zal met een plan komen waarin dit verwachte probleem wordt opgelost voor het een negatieve invloed gaat krijgen.

Intenties ledenbehoud
Uitbreiding van het aantal activiteiten bedoeld voor het behoud van de (nieuwe) leden de organisatie van:

 • Introductie van een begeleidingssysteem voor nieuwe leden. Koppeling aan bestaande leden.
 • Uitwisseling met omringende verenigingen.
 • Organiseren van bijkomende gezelligheidsactiviteiten(bridge, klaverjas ).
 • Plan voor de verbetering van bezetting clubgebouw en bar.

Doelstelling ledenbehoud
Zoveel mogelijk voorkomen dat nieuwe leden afhaken anders dan door gedwongen omstandigheden.
Intenties werving nieuwe leden

 • Uitwerking van bedrijfsabonnementen en -lidmaatschappen en de opzet van een bedrijvencompetitie in de zomer.
 • Organisatie van een stratentoernooi in de zomer. Dit kan wellicht aansluitend op het open dubbeltoernooi.

Zoals eerder vermeld is het aantal leden van de TV Rolde bovengemiddeld vergeleken met de landelijke kengetallen van de KNLTB. Dit betekent dat werving van nieuwe leden ons steeds dichter bij de grens van het maximaal bereikbare brengt en daarmee steeds meer inspanning vergt. Toch zullen we pogingen ondernemen om het ledental te laten groeien. De volgende activiteiten zullen in de komende beleidsperiode worden ondernomen:

Plannen werving nieuwe leden

 • Een nieuwe website wordt zo snel mogelijk ontwikkeld in 2013 met daarin tools om potentiële tennissers die op internet zoeken naar de TV Rolde te leiden. Lid worden en informatie aanvragen eenvoudig via de site. De site moet het beoogde imago van de vereniging ondersteunen.
 • Naast de website wordt een brochure samengesteld. Deze kan jaarlijks in maart huis aan huis worden verspreid in de regio Rolde. De brochure moet qua uitstraling en lay-out in overeenstemming worden gebracht met de site. De brochure is bedoeld voor alle inwoners van de regio, de bedrijven annex potentiële sponsors en de toeristen. In de brochure moet worden vermeld wat de club kan betekenen voor de verschillende doelgroepen. Als startactiviteit kunnen inloopdagen worden vermeld in de periode van het Kick Off toernooi. Er zijn dan in het clubhuis altijd mensen die bekend zijn met de club.
 • Aanbod winterabonnementen voor niet-leden en leden van andere verenigingen zonder winterbanen.

Doelstellingen werving nieuwe leden

 • Alle potentiële tennissers in de regio met onze communicatie uitingen bereiken.
 • Behalen van een stabiel aantal van 450 KNLTB-leden.
 • Aantrekken van winterleden en bedrijfsleden.

Terug naar inhoudsopgave

Speerpunt 2 : Sportieve doelen, opleiding en training

Landelijk blijkt ongeveer 11% van de bevolking tot de doelgroep tennis te behoren. Het is niet aannemelijk dat de situatie voor Rolde en omgeving sterk afwijkt van het landelijke beeld, al is de socio-economische samenstelling Een globale indeling van de actieve tennissers is te maken naar de factoren ambitie en leeftijd:

Ambitie Leeftijd(globaal)
        1. Recreatieve tennisser   Meestal oudere personen
        2. Competitietennisser   Jeugd en jong volwassenen
        3. Selectietennisser   Jeugd
        4. Rolstoel- en G tennisser   Volwassenen


Bij de voorgaande indeling is categorie 4 niet opgenomen in het beleid van TV Rolde. Mochten zich tennissers uit deze categorie melden, dan zal binnen het Bestuur beslist worden over het te voeren beleid dienaangaande.
De motieven om te gaan tennissen blijken nogal uiteen te lopen per individu. Door de KNLTB gevonden motieven en wensen, vermeld in het Beleidsplan `Passie voor Tennis`, die per doelgroep sterk kunnen variëren, zijn:

 1. Individualisering
  Tennis sluit aan op de variëteit aan wensen van de tennisser. Het spel kan op zeer veel verschillende manieren beleefd en beoefend worden.
 2. Bereikbaarheid
  De wereldsport tennis is niet meer elitair en goed bereikbaar voor iedereen.
 3. Flexibiliteit
  Men kan bij tennis zelf bepalen wanneer, waar en hoe men speelt.
 4. Jaarrondsport
  Door de aanwezigheid van tennishallen, maar vooral door de huidige opkomst van nieuwe baansoorten, kan tennis het hele jaar door worden gespeeld.
 5. Life-time sport
  Tennis kan tot op zeer hoge leeftijd worden beoefend. Dit komt door de aard van de bewegingen en het feit dat het geen contactsport is.
 6. Teamsport
  Dit aspect verdient aandacht. Hoewel het zeer goed mogelijk is om tennis als teamsport te beleven, wordt dit aspect bij de jeugdopleiding nogal eens verwaarloosd. Nadruk op het dubbelspel kan dit verhelpen. Ook alternatieve spelvormen kunnen de sociale contacten stimuleren.
 7. Gezondheid
  Tot op hoge leeftijd biedt tennis een verantwoorde vorm van bewegen.
 8. Sportieve ambitie
  Tennis biedt door het huidige ratingsysteem D.S.S. ( Dynamische Speelsterkte Systeem) aan iedere tennisser de mogelijkheid om zich meetbaar te verbeteren door middel van wedstrijden. Competitie en toernooien geven een logische invulling en toepassing van dit systeem

Zoals reeds eerder vermeld zal het beleid van de TV Rolde zich richten op drie soorten tennissers, zoals die binnen de vereniging ook onderscheiden kunnen worden:

De recreatieve tennisser

In deze groep tennissers vinden we vooral de volwassen wat oudere tennisser. Vaak gaat het om mensen die tennis op latere leeftijd hebben leren kennen. Een grote groep oudere tennissers heeft voorheen een andere sport beoefend. Het moment en de reden om over te stappen op tennis verschilt per persoon en per sport. Zie ook de motieven om te gaan tennissen. De meest passende motieven voor deze groep zijn de motieven 1 t/m 7.
Hoewel de motieven voor deze doelgroep niet primair op het vlak van de sportieve ambitie liggen, zal het duidelijk zijn dat verbetering van het spelniveau motiverend kan werken.
De recreatieve tennisser zal dus ook aandacht moeten krijgen binnen het hier beschreven speerpunt. Zie bijlage 2, onderdeel 1. We rekenen 50% van de categorie 8 spelers en de 9 spelers tot deze groep. Met een rating 8, heeft men meegedaan aan toernooien of competitie.
Het beleid, gericht op de verbetering van de vaardigheden en vergroting van het spelplezier voor de recreatieve tennisser binnen de vereniging kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Intenties

 • Aanbieden van kennismakingstraining door de verenigingstrainer: basistechnieken.
 • Aanbieden van meer laagdrempelige spelvormen: toss en toernooivormen.
 • Begeleiding door ervarener spelers die aanwijzingen geven. Een soort pro/am systeem.
 • Specifieke dubbeltrainingen: tactiek van het dubbelspel.
 • Begeleiding naar de volgende categorie `competitietennisser´, indien gewenst.

Doelstellingen

 • Het zelf ervaren van verbetering van de technische vaardigheden.
 • Wij menen dat deze doelstelling een bijdrage aan de gewenste beleving van de tennissport levert en de motivatie van de keuze voor tennis versterkt.

De competitietennisser

Deze groep is gevarieerder qua samenstelling. Enerzijds zien we hier de jeugd, die graag prestatief bezig wil zijn en elk jaar sterk vooruitgaat, anderzijds zien we hier de oudere tennissers die graag de uitdaging van een wedstrijd aangaan.
In het algemeen spelen de competitietennissers ook toernooien. De genoemde motieven 6 t/m 8 zijn voor deze groep vooral van toepassing. De aandacht voor het DSS systeem en de eigen rating is onmiskenbaar aanwezig, hoewel niet altijd toegegeven.
Het beleid voor deze groep tennissers bestaat uit:

Intenties

 • Aanbieden van competitietraining door de verenigingstrainer met nadruk op verbetering van hiaten in de techniek en dubbelspeltactiek.
 • Stimuleren van deelname aan toernooien, waaronder de clubkampioenschappen.
 • Het aanleren van coaching door eigen teamspelers.
 • Technische hulpmiddelen aanbieden b.v. video analyse.
 • Stimuleren van eigen teamtrainingen.
 • Jaarrond spelen bevorderen.

Doelstellingen

 • Een groter aantal teams in de verschillende klassen per soort competitie, dus meer competitiespelers.
 • Meetbare resultaten boeken voor zowel de individuele speler als de totaalprestatie van de vereniging. Meetbaar betekent in dit geval verbetering van de teamratings en de klassen waarin de verenigingsteams uitkomen.
 • Grotere doorstroming van jeugdspelers naar de seniorencompetitie.

De selectietennisser en het jeugdbeleid

De technische commissie is verantwoordelijk voor dit onderdeel van het beleid.
Selectietennis wordt in dit stuk gelijk gesteld aan opleiding voor de jeugd. Dat wil zeggen dat het jeugdbeleid uiteindelijk moet leiden naar 2 soorten tennissers.

 • Jeugdleden die hoewel ze niet bijzonder begaafd zijn toch het plezier in de sport laten houden. Zij vallen uiteindelijk af voor de selectie, maar moeten behouden blijven voor de sport.
  Voor hen gelden de zelfde motieven als voor de recreatieve tennisser hiervoor besproken.
 • De echte selectietennissers met goede aanleg voor de tennissport.

Het beleid voor de selectietennissers, zie hiervoor ook de bijlage 5, bestaat uit:

Intenties

 • Uitbreiding van de activiteiten beschreven in het bestaande plan selectietennis, afhankelijk van de mogelijkheden van fondsenwerving.
 • Trainingskampen organiseren.
 • Technische hulpmiddelen aanbieden.
 • Opleidingscentrum worden voor talent in de regio.

Plannen

 • Training en begeleiding door de verenigingstrainer bij wedstrijden.
 • Het verplicht stellen van een minimum trainingsinspanning qua uren per week.
 • Het verplicht stellen van deelname aan toernooien.
 • Financiële bijdrage van de vereniging aan de trainingskosten.
 • Goede nazorg voor selectiespelers die afhaken. Zie aandachtspunt niet bijzonder begaafde jeugdleden.
 • Selectietennissers betrekken bij de verenigingsdoelstellingen.

Doelstellingen

 • Uit eigen opleiding resultaten zien in de volgende vormen.
 • Deelname van teams in de jeugdklassen verbeteren.
 • Over enkele jaren meer 3 en 4 spelers afleveren.
 • De gemiddelde rating van de competitieteams verbeteren.
 • Meer teams in hogere klassen.
 • Sportief aansprekende tennisvereniging zijn in de regio.
 • Openstaan voor/mogelijkheden bieden aan talentvolle jeugdspelers van andere verenigingen uit de regio.

Terug naar inhoudsopgave

Speerpunt 3 : Accommodatie en bijbehorende faciliteiten

Zoals uit de analyse naar voren komt is de huidige accommodatie ruim voldoende bij een zogenaamd klassiek beleid, beschreven bij de interne factoren. Dit houdt in dat voor de modale recreatieve tennisser de winterharde banen met verlichting ruim voldoen aan de wensen.
Men kan het hele jaar door bij goed weer te allen tijde terecht om te tennissen. Het aantal leden van 400 legt nauwelijks beperkingen op. Natuurlijk zijn er de normale beperkingen van de competitie, toernooien en de toss. Tijdens deze dagen geldt dat zoveel mogelijk 2 banen ter beschikking blijven voor recreanten. Ook in de winter levert de ondergrond veel speelmogelijkheden op, slechts bij vorst, sneeuw, ijzel en opdooi is het park gesloten.
De baansoort levert naar schatting 20 extra weken bespeelbaarheid op.
De privatisering van de accommodatie biedt mogelijkheden tot het voeren van een eigen beleid. De opstallen worden in eigendom verkregen waardoor zelfs externe financiering mogelijk wordt.
In het afgelopen jaar zijn bomen die te dicht op de omheining stonden verwijderd, waardoor het onderhoud minder intensief en dus goedkoper wordt. In dit onderdeel van het beleidsplan beschrijven we een aantal mogelijke doelen voor de toekomst. Daarin passen technische verbeteringen, upgrading van de opstal(het gebouw) het aantrekkelijk maken van de omgeving rond de banen en tenslotte de overweging om een deel van de banen te overkappen.

Intenties

 • Horeca en toeschouwersvoorziening
  De horeca is functioneel maar mist gezelligheid. Een mogelijke verbetering is het overkappen van het huidige boven terras en het bij de kantine te betrekken. Uitbreiding van de toeschouwersplaatsen kan gebeuren door een tribune aan de voorkant van het gebouw te laten aansluiten op het huidige terras. In de komende beleidsperiode zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden en bijbehorende kosten.
 • Blaashal
  De ultieme vorm van wintertennis is een overdekte accommodatie. Een permanente vaste hal komt niet in aanmerking omdat daarmee in de zomer slechts 3 banen overblijven, wat te weinig is voor het huidige ledental en competitieteams.
  Blijft over een luchthal die ´s winters wordt opgezet en in het voorjaar weer afgebroken.
  In bijlage 4 zijn enkele kerngegevens van een dergelijke hal weergegeven.
  De conclusie kan kort zijn:
  Een dergelijke hal zal alleen bij een behoorlijke bezetting renderen.
  Er is een investering nodig die momenteel een te groot financieel risico voor de vereniging inhoudt.
  Bij externe financiering en exploitatie moet vooraf de ALV worden geraadpleegd.
  Immers in de winter zijn er 3 banen minder. Indien de situatie zich mocht voordoen moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt.

Plannen
De prioriteitenvolgorde ziet er als volgt uit:

 • Vernieuwing van de verlichtingsarmaturen
  De huidige verlichting is relatief duur qua energiegebruik. Door het intensieve gebruik, ook in de winter, zal de energierekening sterk oplopen. Een maatregel om dit te verbeteren is het aanbrengen van nieuwe armaturen met andere verlichting. De investering is ongeveer € 15.000,- waarvoor inmiddels al wordt gereserveerd.
 • Aantrekkelijk maken van de omgeving rond de banen
  We denken hierbij aan:
  Meer speelmogelijkheden voor kinderen. Zie ook speerpunt 1, basisschool. Schuilmogelijkheden voor de speler en publiek naast de banen 4-6.

Doelstellingen

 • Het vergroten van het spelplezier voor de leden.
 • Binden van de leden aan de vereniging.

Terug naar inhoudsopgave

Beleidspunt 4 : Interne communicatie

Het gaat hierbij om de communicatie tussen bestuur-vrijwilligers-leden in elke denkbare vorm.
In het verleden werd het clubblad gebruikt voor de belangrijkste mededelingen.
Het nadeel ervan was de periodieke verschijning en het feit dat men een dergelijk medium niet altijd bewaarde. In het huidige tijdperk kan met behulp van internet alle informatie te allen tijde beschikbaar zijn en op elk gewenst moment worden aangepast.
In onze missie wordt een `open communicatie´ binnen de vereniging voorgestaan. Dit betekent dat we een tweezijdige communicatie stimuleren zonder belemmeringen.
Een goede communicatie, ook tussen de leden onderling, bevordert het begrip voor elkaar en daarmee de samenhang binnen de vereniging. Hoewel de volgende zaken niet alleen maar nieuw zijn, willen we door ze te benoemen nogmaals benadrukken vanwege het belang dat wij als bestuur eraan hechten.

 • Het bestuur zal zonder terughoudendheid haar plannen, activiteiten en doelstellingen naar de leden communiceren en zo nodig ter stemming brengen.
 • Het bestuur acht het haar taak om hetzelfde te doen naar vrijwilligers en andere stakeholders.
 • Binnen de vereniging moeten leden en vrijwilligers evenals de overige stakeholders in staat worden gesteld op elk moment het bestuur te bereiken.
 • De instrumenten voor deze communicatie zijn:
 • De A.L.V. voor belangrijke beslissingen en verantwoording naar de leden.
 • Individuele bestuursleden via mondeling of telefonisch contact.

Plannen

 • De website waarop leden hun mening kunnen geven(interactief).
 • Het clubblad zal plaats maken voor een digitaal nieuwsbulletin voor tussentijdse mededelingen.
 • Enquêtes via de mail of website.

Doelstellingen

 • Optimalisering van de onderlinge verhoudingen en verstandhouding in de vereniging.
 • Verbetering van het imago van de vereniging en de tevredenheid van de leden.
 • Optimalisering van het democratisch beslissingsproces.
 • Meer publiek bij sportieve evenementen als toernooien en competitie.

Doelstelling nieuwe website:
Interactieve moderne site met gebruiksgemak voor beheerder en gebruikers.
Mogelijkheden openhouden voor een toekomstig afhangsysteem en cameragebruik op de baan.

Terug naar inhoudsopgave

Beleidspunt 5 : Samenwerking

Het aloude adagium `samen staan we sterk´ is in dit punt van toepassing en wordt door het bestuur aangehangen. Als het slechter gaat met de tennissport, landelijk of in de regio, dan heeft dit invloed op de TV Rolde. Hetzelfde geldt voor andere maatschappelijke sectoren waar wij onderdeel van zijn als vereniging. Dus zullen we ter verbetering van de belangenbehartiging van onze leden ook inspanning moeten verrichten naar stakeholders buiten de vereniging. Deze inspanning kan worden gekarakteriseerd als samenwerking.
In onderstaande soorten samenwerking zullen we een keuze maken voor proactief of reactief beleid
Als we deze samenwerking concentrisch benoemen kunnen we de volgende vormen onderscheiden, per onderdeel geven we aan of we zelf initiatief nemen of afwachtend zullen reageren.

Intenties en plannen

 • Samenwerking met scholen(proactief)
  Zie voor dit onderdeel het beleid van de jeugdcommissie.
 • Samenwerking met tennisverenigingen in de regio(proactief)
  Hier zullen we trachten een voortrekkersrol te vervullen omdat we min of meer leidend kunnen zijn. Zie de SWOT-analyse. De TV Rolde kan initiatieven ontwikkelen op het gebied van een aansprekende jeugdopleiding, het stimuleren van jaarrondtennis en het aanbieden van jeugdtenniskampen voor de regio in brede zin.
 • Samenwerking met commerciële partners( proactief)
  Hierbij gaat het om het aantonen van de voordelen voor bedrijven en hun werknemers. 
  De samenwerking moet resulteren in inkomsten voor de club waartegenover diensten staan waarvoor de partner het de moeite waard vindt te betalen. Zie voor de uitwerking beleidspunt 8.
 • Samenwerking met het district van de KNLTB(reactief)
  De KNLTB heeft standaard de gewenste voorlichting en voorlichters op alle beleidsterreinen in huis. Elke vereniging kan daarop een beroep doen. In 2013 zal de vereniging zich aanmelden voor het al genoemde programma ´tenniskids`. Verder heeft de vereniging een vraag bij het districtsbestuur neergelegd over mogelijkheden en inbreng vanuit het district op het gebied van regionale samenwerking.
 • Samenwerking met andere sportverenigingen in de regio(reactief)
  Meest voor de hand liggende vereniging is de buurman Rolder Boys. Vooralsnog gaan we als goede buren met elkaar om. Samenwerking kan voor onze vereniging liggen in het feit dat veel sporters, waaronder voetballers, op latere leeftijd overstappen naar een minder belastende en blessuregevoelige sport als tennis.
 • Samenwerking met de gemeentelijke- en hogere overheidsorganisaties(reactief)
  Hier bestaat het beleid uit het duidelijk maken welk belang de tennisvereniging voor de gemeente heeft en het gebruik maken van stimuleringssubsidies voor sportbeoefening. Hetzelfde geld voor b.v. de provinciale sportkoepel.

Doelstellingen

 • Verbetering van de bekendheid en het imago van de TV Rolde.
 • Verhoging van de opbrengsten naast de contributie.

Terug naar inhoudsopgave

Beleidspunt 6: Financieel beleid

Zoals in het onderdeel strategie vermeld wil de vereniging een voorzichtig financieel beleid voeren. Het streven dient te zijn om bij de voorgestane gematigde contributiestructuur de huidige accommodatie in stand te houden op het huidige niveau. Vanwege de privatisering moeten we onderhoud en renovatie uit eigen middelen betalen.
In de bestaande financiële exploitatierekening wordt rekening gehouden met de belangrijkste voorzienbare kosten voor de accommodatie. De onderdelen waarvoor een voorziening wordt opgenomen zijn:

 • De 6 tennisbanen en de 2 oefenbanen.
 • Het clubgebouw.
 • Verlichting en omheining.

In het jaaroverzicht is de stand van zaken met betrekking tot de omvang van de voorziening te lezen.

Naast bovenstaande voorzieningen wenst de vereniging te onderzoeken of een aantal bestemmingsreserves gevormd kunnen worden ten behoeve van de in dit beleidsplan geformuleerde uitbreiding en of verbetering van de opstallen en de buitenruimte. Het gaat om de volgende wensen:
Intenties

 • Uitbreiding van het clubgebouw op de verdieping.
 • Aansluitend op het clubgebouw een tribune.
 • Onderzoek mogelijkheid blaashal bij extern initiatief.

Financiering zal moeten plaatsvinden via nieuwe activiteiten. Zie beleidspunt 6.
Voor de benoemde intenties zal voor planvorming een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd moeten worden met eventueel een opvolgende begroting en uitvoeringsplan.

Plannen

 • Aantrekkelijker maken van de omgeving rond de banen.

Binnen de bestaande exploitatiebegroting zijn naast de gebruikelijke en noodzakelijke kosten nog 3 belangrijke onderdelen te noemen waarvoor reeds budgetruimte wordt vrijgemaakt.
Het gaat om de reeds bestaande beleidsonderdelen:

 • Communicatiebeleid
  De nieuwe website en uit brengen brochure passen vermoedelijk binnen het bestaande budget. Voor beschrijving zie onderdeel communicatie. Voor bedragen zie de begroting.
 • Promotie en werving
  Hiervoor geldt hetzelfde.
 • Selectietennis en jeugdbeleid
  Ook hiervoor is reeds budget aanwezig. We willen op dit punt in de toekomst bezien of verhoging van het budget toelaatbaar is. Dit vanwege onze ambities op dit onderdeel.

Doelstellingen

 • Een financieel gezonde vereniging blijven.
 • Het tot uitvoering brengen van de genoemde ambities zonder gebruik te maken van externe financiering.
 • Een duidelijke begroting met tussentijdse rapportage m.b.t. de realisatie.

Terug naar inhoudsopgave

Beleidspunt 7: Bestuur en organisatie

Uitgangspunt is het beleid en de structuur van de klassieke vereniging vanwege de voordelen, met waar mogelijk nieuwe initiatieven zoals in dit plan beschreven. Consequentie daarvan is de uitvoering van verenigingstaken met (louter) vrijwilligers, aangestuurd door commissie-voorzitters en bestuursleden, die ook vrijwilliger zijn. Kenmerk van dit model is de platte organisatiestructuur en de korte communicatielijnen. Gevaar van een dergelijke organisatie is dat het omspanningsvermogen van 1 of meer vrijwilligers wordt overschreden.
De omvang van de vereniging en de bijbehorende middelen laten geen professionele medewerkers toe.
De inzet om het samenvattend overzicht te houden in de komende beleidsperiode bestaat uit de volgende maatregelen:

Intenties
In het voorgaand beschreven beleid, ziet u een voorzichtige uitbreiding van een klassieke vereniging naar, op onderdelen, een meer modern/innovatief beleid. Het bestuur heeft als leidraad dat deze uitbreiding nimmer tot gevolg mag hebben dat de eigenschappen van een klassieke vereniging er onder lijden.

Plannen

 • Een duidelijke verslaggeving van activiteiten en plannen.
 • De tennisschool wordt betrokken bij het beleid van de vereniging.
 • Taakomschrijvingen voor de vrijwilligersfuncties.
 • Scholing van vrijwilligers. Een aantal functies vergde reeds een cursus via de KNLTB. Verenigingscompetitieleiders en -toernooileiders moeten door de bond gecertificeerd zijn. Voor de overige scholing zal indien nodig een beroep gedaan worden op de zelfde bond.

Doelstellingen

 • Vergroting van de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de verenigingsdoelstellingen.
 • Snelle communicatie tussen commissies en bestuur.
 • Verbetering van de deskundigheid van vrijwilligers/bestuurders.

Terug naar inhoudsopgave

Beleidspunt 8: Commercieel beleid

Direct gevolg van het spanningsveld, opgeroepen door de privatisering, de voorgestane gematigde contributiestructuur en onze ambities, is de noodzaak inkomsten te genereren naast de contributie en kantine-inkomsten.
Bij het aangaan van commerciële samenwerking zullen we, zoals vermeld in onderdeel strategie, de invloed ervan aan het verenigingsbelang moeten toetsen. In de huidige organisatie is een sponsorcommissie aanwezig die zich bezig houdt met activiteiten die gangbaar zijn bij sportverenigingen. Het gaat om reclame uitingen van plaatselijke middenstandsbedrijven. Kenmerkend voor de adverteerders is de persoonlijke binding met de vereniging of het dorp. Daarnaast zijn aanwezig de leveranciers van de specifieke sportattributen. Tot slot zien we plaatselijke vestigingen van de bank, de verzekeraar en het reisbureau.
De reclame uitingen bestaan uit banners op de website, winddoekreclame op de baan en een bord in de kantine. De opbrengst per deelnemer is laag vanwege het feit dat het belang voor het bedrijf beperkt is en aanvragen door andere verenigingen groot. Desondanks levert dit onderdeel een behoorlijk bedrag op dankzij de inspanningen van de commissie. In 2012 wordt een bedrag van ongeveer € 3.000,- verwacht.
Door de huidige recessie staan de uitgaven aan sponsoring door bedrijven onder druk. Willen wij als vereniging desondanks deze inkomsten verhogen dan zullen we ons moeten richten op nieuwe activiteiten waarbij de tegenprestatie van de vereniging substantieel is in de ogen van de commerciële partner. Immers de meest gangbare tegenprestatie `publiciteit´ is in ons geval gering.
Een en nader betekent dat we vernieuwend bezig moeten gaan, willen we commerciële partners interesseren voor een samenwerking die inkomsten oplevert voor de vereniging.
In de komende planperiode zullen we deze vernieuwende activiteiten moeten gaan bedenken, onderzoeken en indien rendabel uitvoeren.

Intenties bedrijven

 • Samenwerking met het Hof van Saksen
  Hier verblijven bij volledige bezetting bijna 3000 personen, een verdubbeling van het dorp Rolde. Het park heeft zelf geen tennisbanen. Ook andere logiesverstrekkers kunnen benaderd worden.
 • Introductie van bedrijfslidmaatschappen
  Bij golfverenigingen is dit een bekend fenomeen. De bedrijfsleden kunnen met klanten golfen. Voor tennis is de drempel wellicht hoger, maar in een aangepaste vorm is het de moeite waard om te onderzoeken
 • Bedrijfscompetities en -toernooien
  Tennishallen bieden deze vorm in de winter aan. Vanwege onze ondergrond kunnen we een verlengd zomerseizoen gebruiken voor deze vorm. Bedrijven zijn geïnteresseerd in sportactiviteiten voor hun werknemers.

Naast de commerciële samenwerking met bedrijven liggen er mogelijkheden om de potentie van het tennispark uit te baten.

Overige intenties

 • Organisatie van meerdaagse tenniskampen voor de regio. Bij succes kunnen de aantallen deelnemers vergroot worden. Het biedt voordelen voor de eigen jeugd en het levert inkomsten op. Kamperen in het bos en eten in de kantine zijn de kansen voor deze activiteit.
 • Het aanbieden van rackets en schoenen aan deelnemers aan de voorgaande activiteiten. Mensen die geen lid van een tennisvereniging zijn zullen deze attributen niet hebben. Als de vereniging een assortiment schoenen en rackets voor de verhuur heeft, is een belemmering weggenomen. Daarnaast zullen er pasjes moeten worden aangemaakt voor incidentele bezoekers via de commerciële activiteiten.

Plannen

 • De brochure
  Zoals reeds vermeld in speerpunt 1 onder de kop `werving nieuwe leden´ is deze manier van leden werven duidelijk een nieuwe activiteit met commerciële invalshoeken.                De brochure kan Huis aan huis verspreid worden voor het begin van de competitie en jaarlijks worden herhaald.
  De follow-up kan zijn de ontvangst van potentiële leden op in de brochure vermelde tijden. Ook andere activiteiten voor ledenwerving kunnen worden vermeld, b.v. stratentoernooi of tossmomenten voor niet-leden.
 • De grote clubactie
  Tennisvereniging Rolde wil de komende jaren meedoen aan de grote clubactie. De grote clubactie is een loterij voor Nederlandse verenigingen. Door loten te verkopen, krijg je als vereniging extra inkomsten, die natuurlijk, in deze tijd, altijd welkom zijn. Van de opbrengst gaat 80% direct naar de clubkas. De tennisvereniging Rolde wil de opbrengst van de grote clubactie ten gunste brengen van haar jeugdleden.

Doelstellingen

 • Verhoging van de inkomsten uit externe bronnen om beleidsonderdelen te steunen die niet uit eigen inkomsten kunnen worden gedekt.
 • Werving nieuwe leden.


Terug naar inhoudsopgave

Bijlage 1: Inwoners Aa en Hunze en de spreiding van tennisbanen

Inwoners Aa en Hunze en de spreiding van de tennisbanen 2012
Bron:website Gemeente Aantal inwoners   leden en banen
woonplaats Man Vrouw totaal tennisclub
Anloo
228
231
459
Bron KNLTB-site dec. 2012
Annen
1786
1898
3684
260 leden, 4 gravelbanen
Annerveenschekanaal
211
227
438
Eext
711
717
1428
170 leden, 2 kunstgrasbanen
Eexterveen
239
233
472
Eexterv.kanaal
120
108
228
Eexterzandvoort
83
63
146
Gasteren
206
210
416
Nieuw Annerveen
65
47
112
Oud Annerveen
66
65
131
Schipborg
285
288
573
110 leden, 3 kunstgrasbanen
Spijkerboor
85
80
165
Vm.Gemeente Anloo
4085
4167
8252
540 leden, 9 banen
Gasselte
850
883
1733
100 leden, 3 kunstgrasbanen
Gasselternijveen
973
969
1942
110 leden,2 gr.2 knstgr.banen
Gasselternijv.mond
345
351
696
Vm.Gemeente Gasselte
2168
2203
4371
210 leden, 7 banen
Gieten
2500
2667
5167
200 leden, 6 gravelbanen
Gieterveen
492
482
974
70 leden*, 2 gravelbanen
Nieuwediep
268
142
410
Vm.Gemeente Gieten
3260
3291
6551
270 leden, 8 banen
Anderen(vm.Anloo)**
139
125
264
leden 5     ***opgave leden
Rolde
1892
2016
3908
leden 346      administratie
Amen
47
46
93
leden 1       december 2012
Balloo
80
81
161
leden10
Deurze
45
42
87
leden 2
Eldersloo
22
24
46
leden 0
Eleveld
20
13
33
leden 0
Grolloo
396
375
771
leden 13
Nooitgedacht
251
112
363
leden 2
Papenvoort
28
24
52
leden 4
Schoonloo
133
141
274
leden 1
Balloerveld
12
11
23
leden 1
Ekehaar
153
136
289
leden 10
Geelbroek
4
5
9
leden 0
Marwijksoord
46
44
90
leden 0
Nijlande
32
34
66
leden 2
Vredenheim
16
15
31
leden 0

Assen

 
 
 
leden 14

overige plaatsen

 
 
 
leden 8
Totaal regio Rolde
3316
3244
6560
400 leden(386), 6 banen
Totaal Aa en Hunze
12829
12903
25732
1420 leden, 30 banen
* schatting ** georienteerd op Rolde *** vlgs. KNLTB 400 leden(pasjes afgegeven)
In Aa en Hunze gem. 47 leden per baan Overige clubs gem. 43 leden per baan
TV Rolde gem.       66 leden per baan


Terug naar inhoudsopgave

Bijlage 2: Samenstelling leden en contributiestructuur

Samenstelling leden van de TV Rolde 2012 Bron: KNLTB site
Onderdeel 1: speelsterkte leden TV Rolde 2012
 
man
man
vrouw
vrouw
totaal
totaal
relatief
relatief
 
enkel
dubbel
enkel
dubbel
enkel
dubbel
enkel
dubbel
categorie
1 - 3
0
0
2
2
2
2
0%
0%
4
0
0
0
0
0
0
0%
0%
5
7
3
1
1
8
4
2%
1%
6
9
10
0
2
9
12
2%
3%
7
28
29
5
21
33
50
8%
12%
8
133
135
169
152
302
287
73%
70%
9
24
24
33
32
57
56
14%
14%
Totaal
201
201
210
210
411
411
100%
100%
Onderdeel 2: Leeftijdsopbouw leden TV Rolde 2012
Bron: ledenadministratie
leeftijd aantal relatief De aantallen leden fluctueren van 368 tot 409
<13 jaar
56
14,0%
13-18 jaar
36
9,0%
18-35 jaar
30
7,5%
35-55 jaar
154
38,6%
<55 jaar
123
30,8%
Totaal
399
100,0%
399 aantal afgegeven pasjes 2012
Onderdeel 3: Aandeel tennissers in Rolde vergeleken met de landelijke cijfers 2012
     
deel
 
deel
 
deel
Bevolking
tennissers
bevolking
KNLTB-lid
bevolking
jeugd
KNLTB-lid
Nederland
17000000
1100000
6%
660000
3,9%
167000
25,3%
Rolde e.o.
6500
??
??
400
6,2%
92
23,0%
Onderdeel 4: Vergelijking contributiestructuur(bron Centre Court KNLTB 2012 nr.4)
Provincie 2011 sen. 2011 jun. 2013 sen. 2013 jun.
Drenthe
€ 104,10
€ 61,95
 
 
Groningen
€ 94,07
€ 54,71
 
 
Friesland
€ 101,58
€ 55,36
 
 
Landelijk
€ 127,84
€ 71,78
 
 
TV Rolde
€ 75,00
€ 50,00
€ 85,00
€ 60,00
*
* samengesteld uit 55,00 en 65,00
Conclusie: TV Rolde heeft lage contributie ook na verhoging in 2013
Als contributieverhogende factoren worden genoemd: kunstgras(rood), aantal banen,
en mate van verstedelijking

Terug naar inhoudsopgave

Bijlage 3: Tennisverenigingen regio en hun competitiedeelname

Overzicht tennisverenigingen en hun competitiedeelname
Regiocompetitie Noord-Oost voorjaar 2012 Bron: KNLTB Site
 
  Deenemende teams in de competitie  
Gemengd   Heren HD Dames Jeugd Tot.
G
17+
35+
H
35+
55+
D
17+
17+
grn
M
J
 
speeldag
za
za
za
za
za
ma
za
di
do
wo
zo
zo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gem. Aa en Hunze*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolde                370
 
 
1
3
1
1
2
1
 
3
 
2
14
Annen               260
2
1
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
8
Gieten TULP         200
 
 
1
2
 
 
 
 
2
2
 
 
7
Schipborg            110
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Eext                 170
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
Gasselte G.K.T.C.    104
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
3
Gasselternijveen    110
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Gieterveen**         70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal
3
3
4
6
2
2
2
5
2
7
1
2
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurgemeenten *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hertenkamp Assen  600
1
2
2
2
9
2
2
3
 
4
1
 
28
Amelte Assen       320
2
 
 
3
2
 
 
2
 
 
 
 
9
Borger               260
 
1
1
 
1
 
1
1
1
4
 
 
10
Zuidlaren            420
5
 
2
2
2
 
 
1
2
4
 
 
18
Vries                350
1
 
 
 
2
 
2
 
1
5
 
1
12
Totaal
9
3
5
7
16
2
5
7
4
17
1
1
77
relatief veel teams Rolde in de gemeente de meeste teams   
per vereniging Zuidlaren en Hertenkamp in de regio het grootst 
relatief veel teams Hza en jeugd groen in de gemeente het grootst  
per gebied Gza, H35+ en jeugd groen in de regio het grootst  
jeugd groen teams van 2 personen
Bovenstaand overzicht kan een insteek vormen voor de onderlinge samenwerking
Een eventuele voor subdoel 4 van het uit te werken beleidsplan
* De getallen geven de ledenaantallen weer
bron KNLTB-site dec.2012    
   **   Geschat aantal

             
Het verhoudingsgewijs grote aantal competitieteams van de Hertenkamp kan verklaard
door de centrumfunctie die de vereniging altijd heeft gehad. De betere spelers gingen erheen
Men had en heeft een topsportbeleid. De zelfde verklaring geldt voor Zuidlaren.
Zuidlaren heeft een blaashal in de winter.

Terug naar inhoudsopgave

Bijlage 4: Overdekte accommodaties

1.  Serrestal als mogelijkheid

Navraag bij een leverancier van deze stallen, Idagro uit Lemelerveld leverde de volgende gegevens:
Kosten opbouw serrestal ongeveer € 75,00-90,00 per m2.
Voor 3 banen ongeveer € 120.000-145.000.
Bij een nokhoogte van 11.00mtr. wordt de prijs totaal anders vanwege zwaardere constructie en moet er waarschijnlijk worden geheid. Verder vormt de sneeuwbelasting een probleem bij de bestaande uitvoering.

2.  Blaashal(Polyned), 3 banen

Kosten vlgs. gegevens andere verenigingen € 200.000,00.
Break even exploitatie bij:

 • 26 weken exploitatie.
 • 60% bezetting.
 • tarieven van 12,50 tot 14,50.
 • afschrijving in 15 jaar(13.333,00 per jaar).

Hierin geen kosten voor de banen zelf opgenomen.

3.  Veldemanhal

 • Exploitatie slechter vanwege hogere kosten bouw.
 • Opbouw blijft hele jaar staan.

Conclusie:
Bovenstaande uitgangspunten dienen als toetsing voor een eventueel plan.
Indien een externe financier een blaashal wil plaatsen, moet er rekening worden gehouden met een extra post voor “kale” baanhuur, waardoor de exploitatie nadelig wordt beïnvloed.

Terug naar inhoudsopgave

Bijlage 5: Selectietennis TV Rolde 2013

In 2010 is TV Rolde gestart met het aanbieden van een trainingsprogramma voor selectie-tennissers. In het eerste en tweede jaar is er gekozen voor een topgroep en een breedtegroep. Vanaf het tennisseizoen 2012/2013 is er een nieuwe opzet gemaakt voor de tennistrainingen.
Er zijn drie selectiegroepen; de A-selectie, de B-selectie en de C-selectie.
De trainingsintensiviteit is voor de A-selectie het hoogst. Om uiteindelijk een niveau 5, 4 of 3 speler/speelster te kunnen worden is veel trainen noodzakelijk. De C-selectie is opgezet als voorbereiding voor de B- of A-selectiegroep.
Hier volgt een korte omschrijving van de verschillende selectiegroepen.

De A-selectie

Onder deze categorie valt de topjeugd die tennis als hoofdsport heeft gekozen. Er wordt twee keer anderhalf uur getraind per week en er is een speciale wedstrijdtraining op de zondagmiddag, eens in de twee weken. De doordeweekse training omvat vooral techniek en vaardigheid, de wedstrijdtraining richt zich meer op tactiek, spelinzicht, omgaan met winst en verlies, tennisregels en gedrag.
Als onderdeel van de wedstrijdtraining worden sparringwedstrijden georganiseerd waarbij (senior) competitiespelers van de vereniging worden ingezet.
Bij de toernooien en competitiewedstrijden is er begeleiding van de trainer. De toernooien worden aangewezen door de trainer waarbij deelname aan een aantal vastgestelde toernooien verplicht is.
Deelname aan de A-selectie is alleen mogelijk op invitatie van de Technische Commissie van TV Rolde

Profielschets lid A-selectie

 • is gedreven, ambitieus, fanatiek, prestatief ingesteld;
 • wil alles eruit halen wat er in zit;
 • is bereid om aan alle specifieke aspecten extra aandacht te schenken;
 • tennist veel in eigen tijd, werkt in eigen tijd aan mindere punten;
 • speelt competitie en meerdere toernooien;
 • heeft potentie/aanleg om door te groeien naar speelsterkte 5 /4 /3;
 • toont clubbinding en is voorbeeld voor anderen door inzet en gedrag;
 • geschatte leeftijdscategorie: 12 jaar en ouder.

De B-selectie

Onder deze categorie valt de jeugd die tennis niet als hoofdsport heeft gekozen dan wel (nog) niet goed genoeg is om aan de A-selectie deel te nemen. Er wordt één keer anderhalf uur getraind per week en er is een speciale wedstrijdtraining op de zondagmiddag, eens in de twee weken. De doordeweekse training omvat vooral techniek en vaardigheid, de wedstrijdtraining richt zich meer op tactiek, spelinzicht, omgaan met winst en verlies, tennisregels en gedrag.
Bij de toernooien en competitiewedstrijden is er begeleiding van de trainer. De toernooien worden aangewezen door de trainer waarbij een deelname aan een aantal vastgestelde toernooien verplicht is.
Deelname aan de B-selectie is alleen mogelijk op invitatie van de Technische Commissie van TV Rolde.

Profielschets lid B-selectie

 • is enthousiast en ambitieus;
 • prestatief ingesteld;
 • leergierig en wil investeren in zichzelf;
 • tennist veel in eigen tijd;
 • speelt competitie en toernooien;
 • heeft potentie/aanleg om door te groeien naar speelsterkte 6 / 5;
 • positief individueel gedrag / groepsgedrag;
 • geschatte leeftijdscategorie: 9 jaar en ouder.

De C-selectie

Deze categorie is bestemd voor de jeugd die graag meer dan één keer per week wil trainen.
Er wordt twee keer per week één uur les gevolgd waarbij het accent zal liggen op het ontwikkelen van een goede basistechniek ter voorbereiding aan een eventuele doorstroming naar de B- of A-selectie in de toekomst.
De opgave voor de C-selectie is vrij.

Profielschets lid C-selectie

 • jeugdige tennisser met mogelijkheden;
 • in bezit van basisvaardigheden;
 • vindt tennissen erg leuk;
 • speelt eventueel midi-competitie en beginnertoernooien;
 • doelgroep speelsterkte 9 / 8;
 • positief individueel gedrag / groepsgedrag;
 • geschatte leeftijdscategorie: 8 jaar tot en met 12 jaar.


Accommodatie en duur selectietraining
Er wordt gedurende het gehele jaar getraind met uitzondering van de zomervakantieperiode en de winterstop in de maand januari.
Omdat er bij TV Rolde ook in de winter gespeeld kan worden op de zandkunstgrasbanen met verlichting, zullen de trainingen hoofdzakelijk op het complex van TV Rolde gegeven worden.
Bij langdurige kou wordt er uitgeweken naar een tennishal.

Evaluatie, planning en financiën
Tijdens het opleidingsprogramma van de A- en B-selectie worden er minimaal één keer per tennisseizoen een individueel evaluatiegesprek gehouden.
Bij het gesprek zijn aanwezig het selectielid, de hoofdtrainer, een vertegenwoordiger van de Technische Commissie en eventueel een ouder/verzorger. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.
Bij aanvang van ieder tennisseizoen stelt de Technische Commissie een trainingsplan op.
De kosten voor de selectietrainingen worden aan de deelnemers in rekening gebracht door de tennisschool. TV Rolde hecht groot belang aan een goede jeugdopleiding en draagt financieel bij in de kosten voor de A- en B-selectieleden.

Terug naar inhoudsopgave

Bijlage 6: Tenniskids

Inleiding

TV Rolde is voornemens in 2013 Tenniskidsvereniging te worden met het doel de jongste jeugd tot en met 12 jaar meer spelplezier te laten beleven en deze jeugd te binden aan TV Rolde voor langere tijd.
Het KNLTB-programma Tenniskids biedt kinderen op een leuke en inspirerende manier de gelegenheid het tennisspel te leren. Tenniskids is hoofdzakelijk ontworpen voor kinderen.
Met behulp van aangepaste materialen en tennisbanen wordt de kans op succesbeleving vergroot. De ontwikkeling en belevingswereld van kinderen zijn belangrijke uitgangspunten binnen het programma Tenniskids. Daarin past ook de visie van TV Rolde dat is ingericht en specifieke tennisfaciliteiten biedt voor kinderen.
Binnen het programma Tenniskids wordt gesproken over de fasen rood, oranje en groen.
Deze kleuraanduiding geeft aan in welke fase van ontwikkeling en vaardigheden het kind zich bevindt. Bij elke fase behoort ook een bepaalde baanlengte. In dat kader spreken we over een rode baan, oranje baan of groene baan wat correspondeert met de rode, oranje en groene fase uit het programma Tenniskids.

Waarom is Tenniskids belangrijk

Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd en ze zijn het langste bezig met ballen rapen. Een stimulerend Tenniskidsprogramma dat speciaal is ontworpen voor kinderen zal de mogelijkheid bieden tennis op een leuke manier te leren en zal het spelplezier verhogen.

Kinderen leren op een natuurlijke manier. Ze zijn nieuwsgierig, creatief en fantasierijk. Daarbij spelen ontdekken en verwonderen een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat vaardigheden als rennen, springen, balanceren, coördinatie, gooien en vangen heel belangrijk zijn om tot een optimale sportontwikkeling te komen. Bij Tenniskids komen al deze vaardigheden aan bod. De gebruikte materialen en de opbouw van de verschillende fases maken dat de kinderen worden uitgenodigd en geprikkeld zichzelf te ontwikkelen tot allround sporters.

Hoe is Tenniskids opgebouwd

De kleuren rood, oranje en groen vormen de basis van de opbouw van Tenniskids. Deze kleuren staan symbool voor de verschillende fasen die de kinderen doormaken.

Rood
In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Ze starten met het ontwikkelen van basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie.
De kinderen zijn 4 t/m 9 jaar oud. Ze maken kennis met leuke activiteiten en spelen kleine wedstrijden. Er wordt gespeeld met een spons/foam bal op een minibaan (6x12 m.). Het racket is tussen de 43 en 56 cm.

Oranje
In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kids (8 t/m 11 jaar) leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter).
Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op een driekwartbaan (zachter en lichter dan een normale tennisbal). Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds langer.

Groen
Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10 t/m 12 jaar en ouder. Kinderen op deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Technieken, tactieken en atletische vaardigheden worden verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere rol. Er wordt gespeeld met een langzame bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is.

Inmiddels zijn er bij TV Rolde een viertal mininetten aangeschaft, waardoor we 4 rode velden kunnen creëren op één tennisbaan. Voor het maken van oranje velden willen we investeren in linten, waarmee op eenvoudige wijze oranje banen kunnen worden gemaakt. Dit zal ook in 2013 vorm krijgen. De (aanwezige) oefenmuur kan ook een begin zijn om een specifieke tennisomgeving voor kinderen te creëren. Door een oefenmuur of ondergrond te coaten in bijvoorbeeld de tenniskidshuisstijl geeft dit al een bijzondere uitstraling wat kinderen extra zal aantrekken.

Visie

Een tennisaccommodatie die is ingericht en specifieke tennisfaciliteiten biedt voor kinderen, zal een positieve aantrekkingskracht hebben op (nieuwe) (jeugd)leden, het plezier in tennis vergroten en een positieve bijdrage leveren aan een inspirerende tennisomgeving.

In de regio Drenthe zijn inmiddels al rond de vijfentwintig verenigingen een Tenniskidsvereniging geworden en de reacties van deze verenigingen zijn overwegend positief. Gevolgen hiervan zijn bij vele verengingen een grote aanwas van jonge leden, een groot aantal jonge leden die competitie spelen en verhoging van het spelplezier.

TV Rolde wil in 2013 ook deelnemen aan het programma.

Overzicht van de tenniskidsverenigingen in de regio rondom gemeente Aa en Hunze:

03152

A.T.V. De Hertenkamp

Assen

www.atvdehertenkamp.nl

03459

T.V. Diever

Diever

www.tvdiever.nl

03509

T.V. Westrup

Dwingeloo

www.tvwestrup.nl

03582

T.C. Bargeres

Emmen

www.tcbargeres.nl

03608

L.T.C. Emmen

Emmen

www.ltcemmen.nl

03707

Heideslag

Erica

www.tvheideslag.nl

03855

T.U.L.P.

Gieten

www.tulpgieten.nl

04002

Hoogeveense LTC

Fluitenberg

www.hltc-spaarbankbos.nl

04044

T.C. De Weide

Hoogeveen

www.tcdeweide.nl

04101

T.C. Rackem

Klazienaveen

04150

Meppeler L.T.C.

Meppel

www.mltc.nl

04358

Norger T.V.

Norg

www.norgertv.nl

04408

N.T.C. De Tussenboerslanden

Nijeveen

www.ntcnijeveen.nl

04556

T.V. Peize

Peize

www.tvpeize.nl

04655

T.C. Runa

Ruinen

www.tcruna.nl/

04705

T.C. 't Wold

Ruinerwold

www.tctwold.nl

04838

T.V. Sleen

Sleen

www.tvsleen.nl

04853

't Kyllot

Smilde

www.kyllot.nl

04952

L.T.V. Vesna

Veenoord

www.ltvvesna.nl

05058

A.Y.R.

Vries

www.ayr.nl

05108

T.C. Westerbork

Westerbork

www.tcwesterbork.nl

05157

Zuidlaarder T.C.

Zuidlaren

www.zuidlaardertennisclub.nl

05207

T.C. Suthwalda

Zuidwolde dr

www.tcsuthwalda.nl

Terug naar inhoudsopgave

Bijlage 7: Competitietennis jeugd t/m 12 jaar

Binnen TV Rolde is er minimale interesse voor competitie spelen als het gaat om de basisschool-jeugd tot en met 12 jaar. Door inspanningen vanuit de vereniging om deel te nemen aan het programma Tenniskids, verwachten we dat de animo voor competitie spelen op jonge leeftijd toeneemt.
De KNLTB verandert de  jeugdcompetitie ingrijpend per september 2013. Met name richt zich deze verandering op de rode en oranje competitie. De competitie gaat bestaan uit negen speelweken. Door zowel de ‘rode als de oranje’ kinderen wordt er iedere eerste zondag van de maand gespeeld. Op deze manier spelen kinderen bijna het hele jaar wedstrijden. De KNLTB is van mening dat de motivatie van kinderen voor tennisles en voor tennis voor een groot deel gevoed wordt door het spelen van wedstrijden. Zij vinden het belangrijk dat er het hele jaar wedstrijden worden gespeeld. Die mening onderschrijft TV Rolde.
TV Rolde ziet ook dat kinderen te vaak alleen de lessen volgen en verder niet op de tennisbaan te vinden zijn. Het beleid is erop gericht om kinderen te stimuleren om vaker dan één keer per week te tennissen.

Rood en Oranje in grote teams

Zowel de wedstrijden in Rood als in Oranje worden gespeeld in teamverband. Teams in Rood bestaan hier uit 2 tot wel 15 spelers. Teams in Oranje bestaan uit 2-8 spelers. Op jonge leeftijd is het sociale aspect erg belangrijk. Het hebben van vriendjes en vriendinnetjes bij tennis is een belangrijke factor bij het creëren van een optimale sportomgeving voor het jonge kind.  Verder heeft winnen en verliezen een andere waarde als dit gebeurt in een team dan wanneer dit individueel gebeurt.

Het format voor Rood

De ‘rode’ kinderen spelen negen wedstrijden in de Tenniskids World Tour. De Tenniskids World Tour is gekoppeld aan de ATP/WTA World Tour. Ze spelen dus in januari Melbourne, dan gaan ze naar Indian Wells vervolgens naar Parijs, Londen en natuurlijk New York. Door het nieuwe systeem te koppelen aan de ATP/WTA World Tour wordt er een verbinding gelegd met de helden van het tennis. Kinderen spelen korte wedstrijdjes, volgens een zeer informeel systeem. Alleen de deelname aan een World Tour activiteit telt. Tijdens de dag is er een winnend team, maar de resultaten van de spelers en het team worden nog niet vastgelegd of bijgehouden.

Het format voor Oranje

De oranje teams spelen ook binnen het format van de Tenniskids World Tour. Deze teams bestaan uit 2-10 spelers. Het doel van de tour is om zoveel mogelijk punten voor je eigen Tenniskids World Tour-resultaat te halen. Uiteindelijk is het mogelijk aan het eind van het seizoen een gouden, zilveren of bronzen World Tour badge te behalen. Op een speeldag komen 4-6 oranje teams bij elkaar.

De spelers van deze teams spelen wedstrijden tegen elkaar. Iedere gewonnen wedstrijd betekent punten voor het World Tour-resultaat. Aan het eind van de dag wordt er een winnend team bekend gemaakt. De onderlinge resultaten van de teams worden niet zichtbaar gemaakt in bijvoorbeeld een poulestand. Er is dus nog geen vergelijk tussen teams.

Tijdsduur van de speeldagen

De Tenniskids World Tour wedstrijd in Rood zal maximaal 1,5 uur duren. Tussendoor is het mogelijk dat een kleine pauze wordt ingelast. Bij een aanvangstijd van 9.00 uur is het dus mogelijk om vanaf 11.00 uur met het gezin nog verder te genieten van de vrije zondag.
De Tenniskids World Tour wedstrijd in oranje zal ongeveer 2,5 uur duren. Dat betekent op zondag dus een kleine zondagochten

Flexibel

De KNLTB vindt het belangrijk dat het nieuwe systeem zo flexibel mogelijk is. Door te werken met teams, waarbij het niet uitmaakt uit hoeveel spelers de teams bestaan, ontstaat er niet direct een probleem als een kind een keer niet kan meedoen door vakantie, ziekte of de trouwdagjubileum van opa en oma. Het is dus voor verenigingen mogelijk om de ene maand met 7 spelers te komen en de volgende maand met 5 spelers. Zodra kinderen kunnen serveren, rallyen en scoren kunnen ze deelnemen aan de World Tour. Het doel  is om alle ‘rode en oranje’ kinderen in Nederland aan de Tenniskids World Tour te laten deelnemen. Alleen als je ook echt een spel regelmatig speelt bestaat er een kans dat je er beter in wilt worden of dat je het spel vaker wilt spelen.

Ieder kind speelt vanaf september 2013 in eigen kleur.

Nederlandse tenniskinderen zullen vanaf september 2013 precies weten op welke baanlengte en met welke bal zij zullen spelen. Vanaf dat moment introduceert de KNLTB een nieuw systeem waarbij kinderen van een bepaalde leeftijd vast in een zogenaamde 'kleur' spelen. Kinderen kunnen vanaf 2013 niet meer in officiële KNLTB wedstrijden spelen op een andere baanlengte.
De onderstaande indeling wordt vanaf september 2013 ingevoerd bij alle wedstrijden 'onder auspiciën' van de KNLTB.

Fase/leeftijd

6

7

8

9

10

11

12

Rood

 

 

 

 

 

 

 

Oranje

 

 

 

 

 

 

 

Groen

 

 

 

 

 

 

 

Geel

 

 

 

 

 

 

 

Rode kinderen

Dit zijn kinderen in de leeftijd t/m 9 jaar. Zodra kinderen 8 jaar zijn is het mogelijk om over te gaan naar een oranje baan. Dit hoeft echter niet. Als kinderen nog niet toe zijn aan een oranje baan is het mogelijk om op de rode baan te blijven spelen.

Kinderen spelen in grote teams van 10-15 kinderen hun wedstrijden. De wedstrijden zijn korte wedstrijdjes t/m bijvoorbeeld 5 of 7 gewonnen punten. Kinderen spelen wel tijdens een toernooi veel wedstrijdjes zodat ze veel verschillende tegenstanders tegenkomen. Het resultaat van het team telt dus en zo kan bijvoorbeeld team A 25 punten hebben en team B 32.

Oranje kinderen

Oranje kinderen zijn kinderen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Veel kinderen beginnen op een latere leeftijd en dus is het goed dat er de mogelijkheid blijft bestaan dat die kinderen t/m 11 jaar in oranje spelen. In de praktijk kunnen dus oranje kinderen van 8 jaar tegen meer beginnende oranje kinderen van 11 jaar spelen. Ook oranje kinderen spelen in grote teams. Het teamresultaat telt mee voor de totale punten die een team kan scoren in de competitie. Door meer kinderen in een team te plaatsen willen we het sociale aspect meer benadrukken. Kinderen opereren graag in een groep. Dit is veilig en sociale contacten zijn in deze leeftijdsgroep erg belangrijk.
Kinderen spelen een 'best of three’ tiebreak. De wedstrijden voor deze doelgroep duren dan ongeveer 25-35 minuten.

Groene kinderen

Vanaf 10 jaar is het mogelijk om met de groene bal op de groene baan te spelen. Dit kan in KNLTB wedstrijden t/m het 12de jaar. De groene wedstrijden lijken erg op de bestaande organisatievorm. Kinderen spelen wedstrijden tot 4 games en spelen een tiebreak als beide spelers een set hebben gewonnen. De gemiddelde speelduur voor dit soort wedstrijden is 45-60 minuten. Spelen de kinderen in de competitie dus twee wedstrijden dan staan ze totaal 1,5-2 uur op de baan.

Vanaf 11 jaar is het dus mogelijk om met de gele bal te spelen. Voor kinderen jonger dan 11 jaar is dit niet mogelijk behalve als ze deelnemen aan de Jeugd Ranglijst Toernooien.
De Jeugd Ranglijst Toernooien worden gespeeld met de gele bal.

Paspoort

Voor kinderen met een exceptioneel tennisniveau is het mogelijk een paspoort te verstrekken. Met dit paspoort kunnen kinderen dus een fase 'hoger' spelen. Alleen in zeer exceptionele gevallen wordt een paspoort uitgereikt. "Uitgangspunt is dat kinderen in hun eigen fase spelen, ook de allerbeste kinderen".
"Het uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat kinderen zo vroeg mogelijk het complete spel kunnen spelen. Dus met ingrediënten zoals initiatief nemen, verdedigen, zelf een punt maken door bijvoorbeeld naar het net te gaan of een winnende bal vanaf de baselijn te slaan.
Als het spel compleet gespeeld wordt is de beleving van het kind veel groter en is de kans groter dat er een behoefte ontstaat om bepaalde technieken te leren. Kinderen zien het nut van het aanleren van bepaalde technieken/bewegingen omdat er een verbinding ontstaat met 'hun spel' ".

 

Login